"bearer" translation into Swedish

EN

"bearer" in Swedish

EN bearer
volume_up
{noun}

1. general

volume_up
innehavare {comm. gen.}
This problem is also being tackled as part of the review of the application of the recommendation on the relationship between issuers and bearers.
I analysen av hur rekommendationen om förbindelserna mellan kortutgivare och -innehavare har tillämpats tas även denna fråga upp.
The bearer of the transport permit, which is the company and driver, will be responsible for the transportation of animals to be undertaken by only skilled and knowledgeable persons.
Transporttillståndets innehavare, alltså företaget och transportören, har ansvaret för att de som deltar i transporten av djuren kan sin sak och är yrkeskunnigt folk.
bearer (also: carrier, porter, wearer)
volume_up
bärare {comm. gen.}
On the one hand, we are dealing with commodities, but art and culture are never merely commodities; they are always bearers of meaning, of identity and of aesthetic expression.
Å ena sidan handlar det om varor, men konst och kultur är aldrig enbart varor; de är alltid bärare av en mening, en identitet och ett estetiskt uttryck.
How can society value and protect women as unique and exceptional beings, as the bearers of life, when we consider International Women's Day to be a socialist hangover?
Hur ska samhället kunna värdera och skydda kvinnor som unika och exceptionella varelser, som bärare av liv, om vi betraktar internationella kvinnodagen som en socialistisk kvarleva?
bearer (also: conveyor, conveyer)
volume_up
överbringare {comm. gen.}

2. Indian English

bearer
volume_up
manlig betjänt {comm. gen.}

Synonyms (English) for "bearer":

bearer

Context sentences for "bearer" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English   Mr President, it is the nation state that is the bearer of democracy in Europe.
   – Herr talman! Det är nationalstaten som är bäraren av demokratin i Europa.
EnglishThe bearer of this name, Minister Vizjak, lends this debate a very powerful dynamic.
Minister Vizjak, som bär namnet Andrej, ger den här debatten en mycket mäktig dynamik.
EnglishI saw some guys in his warehouse unloading a crate of German bearer bonds.
Jag såg några killar i hans lagerlokal, som lossade en låda fylld med tyska obligationer.
EnglishThe EU is the world's standard-bearer where the protection of human rights is concerned.
EU går i spetsen för världens länder när det gäller försvaret av de mänskliga rättigheterna.
English   The EU is the world's standard-bearer where the protection of human rights is concerned.
   EU går i spetsen för världens länder när det gäller försvaret av de mänskliga rättigheterna.
EnglishEurope is forced to make a stand and become a standard bearer in the fight for stopping the current financial crisis.
EU måste hålla stånd och gå i spetsen för kampen mot den pågående finanskrisen.
EnglishWe need unity, and it is for the Commission in particular to be the standard bearer for this unity.
Vi behöver enhet, och det gäller särskilt för kommissionen att vara den huvudsakliga bäraren av denna enhet.
English(CS) The European Parliament has once again proved itself to be a standard bearer for the protection of human rights.
(CS) Europaparlamentet har ännu en gång visat sig gå i täten för skyddet av de mänskliga rättigheterna.
EnglishIf we are to achieve success, Europe should develop its role as a standard-bearer, and that is exactly what we are trying to do.
Om vi ska nå framgång bör Europa utveckla sin roll som föregångare, och det är just vad vi försöker göra.
EnglishToday it is the flag-bearer of social Europe.
Det är idag det sociala Europas fanbärare.
English   Madam President, the European Parliament must be the standard bearer for better legislation.
EnglishI would therefore ask you to clarify this point, or I will not be a bearer of good news for the Italian farmers.
Jag begär alltså en precisering i frågan, för annars kommer jag inte att ha med mig några goda nyheter till de italienska bönderna.
EnglishRio still managed to be the bearer of great hopes, at least as regards theoretical approaches and fine words.
Resultaten från toppmötet i Rio skapade fortfarande stora förhoppningar, åtminstone när det gällde teoretiska infallsvinklar och stora ord.
EnglishShe has always been a standard bearer for the young in the House, pressing for full commitment to a genuine policy for youth.
Hon har alltid varit den drivande kraften i parlamentet när det har gällt ett engagemang för en verklig politik för ungdomar.
EnglishBut, unlike account-based payment instruments, such as credit and debit cards, it works as a pre-paid bearer instrument.
Till skillnad från kontobaserade betalningsinstrument som kredit- och bankkort fungerar emellertid e-pengar som ett förskottsbetalt instrument.
EnglishYou' ll be a stretcher-bearer.
Englishbill of lading to bearer
EnglishIn the future, she hopes for a more prominent role for music education, where the music is allowed to reach its potential as a bearer of culture.
I framtiden hoppas hon på en mer framskjuten roll för musikundervisning där musiken tillåts nå sin potential som kulturbärare.
EnglishWith a Constitution, we shall succeed in launching this peace-oriented Europe, the bearer of common values such as human rights and democracy.
Peaceprogrammet, som inleddes 1995, syftar till att främja fred och försoning i Nordirland och i Republiken Irlands gränsområden.
EnglishThe European Union will always be a standard-bearer for civil freedoms and our common European democratic values, even beyond our borders.
EU kommer alltid att vara en fanbärare för medborgerliga rättigheter och våra gemensamma europeiska demokratiska värderingar, även utanför våra gränser.