"bearing on" translation into Swedish

EN

"bearing on" in Swedish

See the example sentences for the use of "bearing on" in context.

Context sentences for "bearing on" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt will be evident that this state of affairs also has a bearing on finances.
Dessutom har vi ingen som helst lösning för det radioaktiva avfallet i sikte.
EnglishBearing in mind that time is limited, I would like to point out just a few problems.
Med tanke på att talartiden är begränsad vill jag här bara peka på några få problem.
EnglishIt works with other departments which have a close bearing on social exclusion.
Enheten samarbetar med andra avdelningar, vilka har nära samband med social utslagning.
EnglishThis amount is reasonable and adequate, bearing in mind the aims we want to achieve.
Detta belopp är rimligt och tillräckligt, med tanke på de mål vi vill uppnå.
EnglishIt is the public sector that is bearing the costs - not the private sector.
Det är den offentliga sektorn som bär kostnaderna - inte den privata sektorn.
EnglishHowever, at the same time it makes findings which have no bearing on reality.
Samtidigt görs emellertid konstateranden som inte hör hemma i verkligheten.
EnglishWhere there is no bearing on reality, as in the case of family reunion ...
Avsaknad av verklighetsförankring, exempelvis vid återförenande av familjer...
EnglishBearing all this in mind, there have been both positive and negative developments.
Med allt detta i bakgrunden finns det dåliga men också några goda tecken på utveckling.
EnglishEven that figure is awfully large, bearing in mind the number of new languages involved.
Även detta är väldigt mycket när man ser till antalet nya språk som tillkommer.
EnglishWhere there is no bearing on reality, as in the case of family reunion...
Avsaknad av verklighetsförankring, exempelvis vid återförenande av familjer...
EnglishIt is worth bearing in mind that a 1 % increase can lead to ecosystem damage.
Vi måste tänka på att en ökning på 1 % kan leda till skada på ekosystemet.
EnglishI have voted in favour, bearing all these points in mind, and even did so willingly.
Det är med ovanstående förtydliganden som jag har röstat ja, vilket jag gärna gjorde.
EnglishBack in 1989, I wore a badge bearing the Chinese words for freedom and democracy.
När det begav sig 1989 bar jag ett märke med de kinesiska orden för frihet och demokrati.
EnglishA rose-tinted picture, bearing little relation to reality, is painted.
De målar upp en rosaskimrande bild som knappast överensstämmer med verkligheten.
EnglishBearing in mind what has gone before, I also think it better that we do not regulate.
Med tanke på det som har varit tror jag också att det är viktigt att vi inte reglerar.
EnglishThe strategy for growth and jobs which has been in operation since 2005 is bearing fruit.
Strategin för tillväxt och sysselsättning som tillämpas sedan 2005 bär frukt.
EnglishIt is worth reflecting upon this and bearing in mind that trade is not a one-way affair.
Det är värt att tänka på och komma ihåg att handel inte är en ensidig affär.
EnglishThe energy invested in education has a bearing on the effectiveness of the justice system.
Den kraft som läggs på utbildningsområdet inverkar på rättssystemets effektivitet.
EnglishEach country must decide this for itself, bearing in mind that we may need more time.
Varje land måste själv bestämma, med tanke på att vi kan behöva mer tid.
EnglishAs you know, these negotiations have a direct bearing on the textile sector.
Som ni vet har dessa förhandlingar direkt betydelse för textilsektorn.

Other dictionary words

English
  • bearing on

Search for more words in the English-Thai dictionary.