"behind" translation into Swedish

EN

"behind" in Swedish

EN behind
volume_up
{noun}

behind (also: breech)
volume_up
bak {comm. gen.}
Use this command to set the selected object behind all other objects.
Med det här kommandot placerar du det markerade objektet längst bak.
This entails the other polygons first being merged and then subtracted from the polygon positioned under/behind all the others.
Då bildas en sammansmältning av de andra polygonerna, sedan dras den ifrån polygonen som är placerad längst bak.
It is pointless to insist on the very approach and the proposals that have left us lagging behind where we should be.
Det är meningslöst att insistera på själva synsättet och förslagen som har gjort att vi hamnat mycket längre bak än vi borde.
behind (also: end, tip, backside, rope)
volume_up
ända {comm. gen.}
This notwithstanding the fact that it would go against the overall thinking behind the modus operandi devised as long ago as 1999.
Det vore i så fall mot andan i det totala tillvägagångssätt som planerades redan 1999.
They have been given a guarantee that they will fly and they are left behind.
Han har fått garantier för att kunna flyga, men lämnas ändå kvar.
Nonetheless, the initiative behind such waivers has certainly come from the United States.
Initiativet till dessa undantagslagar kom ändå från Förenta staterna.
behind
volume_up
stjärt {comm. gen.} [coll.]
behind (also: arse, bottom, rump, backside)
volume_up
rumpa {comm. gen.}

Synonyms (English) for "behind":

behind

Context sentences for "behind" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI met one Vice-President running down to get his card as he had left it behind.
Jag mötte en vice talman som sprang för att hämta sitt kort, som han hade glömt.
EnglishSo let us stop trying to hide behind a pointing finger and do something instead!
Låt oss alltså försöka att inte sticka huvudet i sanden; låt oss försöka ingripa!
EnglishIt has also been pointed out, though, that other dissidents are still behind bars.
Det har dock även påpekats att andra oliktänkande fortfarande sitter fängslade.
EnglishAt any rate, his Ministry of Truth or the principles behind it have survived him.
I varje fall har hans sanningsministerium eller dess principer överlevt honom.
EnglishIf you look behind these figures, however, you will see a huge trade deficit.
Om man också tittar på andra uppgifter ser man dock ett enormt handelsunderskott.
EnglishMadam President, behind the technical aspects this is actually a question of power.
Fru ordförande! Det handlar egentligen om ett maktproblem, med tekniska aspekter.
EnglishThis is the reasoning behind our Amendment No 40. I invite you to support it.
Detta är vad vårt ändringsförslag 40 handlar om, och jag ber att ni stöder det.
EnglishThese were like a slap in the face of the many poor souls behind bars in Cuba.
De var som ett slag i ansiktet på de arma själar som sitter fängslade på Kuba.
EnglishThe concepts behind Amendments Nos 8 and 11 are unacceptable to the Commission.
Kommissionen kan inte godta ändringsförslag 8 och 11 ur konceptuell synpunkt.
EnglishThe lesser the voters' support behind a politician, the more he refers to citizens.
Ju mindre väljarstöd en politiker har, desto mer hänvisar han till medborgarna.
EnglishClick Vertical to apply a vertical shadow behind the individual text characters.
Klickar Du på ikonen Lodrätt kommer tecknen att förses med en lodrät skugga.
EnglishAlso, everything that was carried out behind closed doors, took place in secret.
Dessutom skedde allting som utfördes inom stängda dörrar, dvs. i hemlighet.
EnglishThere may be some sense behind the suggestions, but it is not at all clear to us.
Det kan finnas förnuftiga skäl till förslagen, men det står inte alls klart för oss.
EnglishFirst Greece fell, now Ireland is falling, and behind them are Portugal and Spain.
Först föll Grekland och nu faller Irland, och därefter kommer Portugal och Spanien.
EnglishThis strategy will be of no importance if it does not have any money behind it.
Strategin kommer inte att ha någon betydelse alls om det inte finns medel att tillgå.
EnglishWe are in danger of being left behind as a semi-detached part of the Union.
Vi riskerar att hamna på efterkälken som en till hälften avskuren del av unionen.
EnglishSuch transitional arrangements run counter to the philosophy behind a common salary.
Sådana övergångsbestämmelser skulle motverka hela tanken med gemensamt arvode.
EnglishThat is undoubtedly one of the premises behind promoting free movement in this area.
Detta är tveklöst ett av skälen till att främja fri rörlighet på detta område.
EnglishIf the Commission does not put the resources behind it, it will not be delivered.
Om kommissionen inte lägger resurser på det kommer det inte att levereras.
EnglishThe principles behind the 1993 directive and the present proposal are the same.
Principerna i 1993 års direktiv och det föreliggande förslaget är desamma.