EN being
volume_up
{noun}

volume_up
natur {comm. gen.}
Often being horizontal in nature, this process of innovation requires public assistance.
Processen är ofta horisontell till sin natur, och innovationsprocessen kräver offentligt stöd.
This affair of barriers to trade is being tackled as if the problems were only of a technical nature.
Frågan om handelshinder hanteras som om problemen bara var av teknisk natur.
We are being lied to about the binding nature of the Charter of Fundamental Rights.
Man ljuger för oss om den bindande natur som ska känneteckna stadgan om de grundläggande rättigheterna.
being (also: existence, life, subsistence)
volume_up
tillvaro {comm. gen.}
People must, at all costs, be prevented from " getting used to " being unemployed.
Vi måste till varje pris förhindra att personer " inrättar sig " i arbetslöshetens tillvaro.
With a single positive exception, it is one grim, grey, costly being.
Med ett enda möjligt undantag är det en dyster, grå och kostsam tillvaro.
And so in the same way, we're going to not imagine ourselves without this other machine being there.
På samma sätt kommer vi inte att kunna föreställa oss själva en tillvaro utan maskinen.
being (also: entity, essence, fuss, genius)
But he could memorize all the needs of all the beings that he is, he will, he did.
Men han kunde memorera alla behov av alla väsen han är, kommer bli och var.
At the same time, we must, of course, also conduct the arguments of principle concerning the nature and being of the Union.
Samtidigt måste vi självfallet också föra de principiella resonemangen om unionens karaktär och väsen.
To ban cloning while at the same time permitting cloning and cloned living beings is absurd!
Att förbjuda kloning och samtidigt uttala sig för patent på kloning och klonade levande väsen är absurt!
being (also: existence, life, subsistence)
volume_up
existens {comm. gen.}
It is the vilification of the human being down to the lowest point of his or her existence.
Det är en förnedring av människan till den lägsta nivån av hans eller hennes existens.
Doesn't the pure being, ball thing make the day-to-day suffering easier?
Gör inte ren existens, boll saken dag för dag lidandet mindre?
any service exacted in case of an emergency or calamity threatening the life or well-being of the community;
tjänstgöring som utkrävs när nödläge eller olycka hotar samhällets existens eller välfärd,
being (also: genie, genius, ghost, heart)
volume_up
ande {comm. gen.}
being (also: creature, wight, thing)
volume_up
varelse {comm. gen.}
We should not think of consumers as beings that we alone can release from ignorance.
Man får inte betrakta konsumenten som en varelse som endast vi har möjlighet att upplysa.
Each person is unique; there is something sacred in each human being.
Varje person är unik och varje mänsklig varelse innesluter en del av det heliga.
That a proto-human being could be cannibalized for spare parts cannot be contemplated.
Att en proto-human varelse skulle kannibaliseras för reservdelar får inte ens övervägas.

Synonyms (English) for "being":

being

Context sentences for "being" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNew jobs are certainly being created, but the old ones are disappearing rapidly.
Visserligen uppstår det nya arbetstillfällen, men gamla försvinner i snabb takt.
EnglishWhen it comes to erasing personal data, it is just a question of being sensible.
När det gäller avlägsnande av uppgifter handlar det om en åtgärd av sunt förnuft.
EnglishShe said, "Yes, if the sacral nerve is being oxygenated, you conceivably could."
Hon sa: "Ja, om dom sakrala nerverna är syresatta. är det möjligt att genomföra."
EnglishThat cannot work in any harmonious way without the space factor being involved.
Detta kan inte nås på ett harmoniskt sätt utan att rymdfaktorn tillåts spela in.
EnglishThis system has the advantage of being authorised under the GATT-WTO agreements.
Fördelen med det systemet är att det är godkänt inom ramen för GATT/WTO -avtalen.
EnglishRoom is needed for that type of research too, and that room is now being created.
Det behövs utrymmen också för den sortens forskning, och det utrymmet skapas nu.
EnglishEven now, many young people in our Member States are being bitterly disappointed.
Redan nu är nämligen besvikelsen stor bland många ungdomar i våra medlemsstater.
EnglishI warn against the temptation of thinking that no progress is being made at all.
Jag varnade för lockelsen med att tro att det inte gjordes några framsteg alls.
EnglishIt should be based on solid foundations of sustainable well-being for Europeans.
Strategin bör baseras på gedigna grunder för varaktigt välstånd för européerna.
EnglishThis led to the Stability Pact being adopted, a subject I shall return to later.
Resultatet blev att stabilitetspakten antogs, och det återkommer jag till senare.
EnglishThere must be a clear rejection of the monetary policy being proposed by the CSU.
En sådan penningpolitik, som de ansvariga inom CSU föreslår, bör tydligt avslås.
EnglishWhen we discuss this subject, I feel as if I am being criticised by both sides.
När vi diskuterar den här frågan känns det som att jag kritiseras av båda sidor.
EnglishRoad transport operators are being hit hard by the financial and economic crisis.
Vägtransportföretagen har drabbats hårt av den finansiella och ekonomiska krisen.
EnglishIn fact, a debate is currently being held at that very level on missile defence.
I själva verket har nyligen en debatt uppstått just på den nivån om missilförsvar.
EnglishThey must receive trade benefits instead of being pestered with our dumped goods.
De måste få handelsförmåner i stället för att trakasseras med våra dumpade varor.
EnglishAs a project, Europe has been about peace, social well-being, freedom and growth.
Som projekt har EU handlat om fred, socialt välbefinnande, frihet och tillväxt.
EnglishIt is true that a joint Accession Treaty is being drafted for these countries.
Det är sant att det utarbetas ett gemensamt anslutningsfördrag för dessa länder.
EnglishThat being so, on 30 May, we will look at the whole situation in all its aspects.
Den 30 maj kommer vi tillsammans att gå igenom situationen ur alla dess aspekter.
EnglishThe course is excessively popular, despite it being both difficult and demanding.
Det är en kurs som är omåttligt populär, trots att den både är svår och krävande.
EnglishThere are even records of people being executed for refusing to grow potatoes.
Det lär till och med har skett avrättningar på grund av vägran att odla potatis.