EN

bend {noun}

volume_up
1. general
bend (also: loop, twist, elbow)
volume_up
krök {comm. gen.}
I am quite sure that by taking its foot off the accelerator, the Luxembourg Presidency has steered the EU round a dangerous bend as far as this issue is concerned.
Jag är övertygad om att det luxemburgska ordförandeskapet genom att lätta på gaspedalen har lotsat EU runt en farlig krök när det gäller denna fråga.
It's under the tin can where the bent nail used to be.
Den ligger under burken där kroken brukade vara.
bend (also: bay, fold, bight)
volume_up
bukt {comm. gen.}
bend (also: chart, graph, trace, turning)
volume_up
kurva {comm. gen.}
Just imagine one of those 25-tonners coming round a bend in a small village, misjudging the bend and then trying to reverse!
Tänk bara om ett av dessa 25-tonsfordon kommer körande i en kurva i en liten by, missbedömer kurvan och sedan försöker att backa!
In fact, one might best describe the speed of the process as that of a snail hitting the brakes just before a bend in the road.
I själva verket kan man bäst beskriva hastigheten med vilken vi mottog förslaget som den hastighet en snigel håller som saktar ner före en kurva.
You cannot get to Level 2 if you don ' t reverse in order to take the bend.
Det går inte att komma upp på andra våningen utan att backa i kurvan.
bend (also: beam, code, baulk)
volume_up
balk {comm. gen.}
bend (also: roast, beefsteak, joint)
volume_up
stek {comm. gen.}
bend
2. nautical science
bend
volume_up
knop {comm. gen.}

Context sentences for "bend" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou cannot get to Level 2 if you don ' t reverse in order to take the bend.
Det går inte att komma upp på andra våningen utan att backa i kurvan.
EnglishYou cannot get to Level 2 if you don' t reverse in order to take the bend.
Det går inte att komma upp på andra våningen utan att backa i kurvan.
EnglishI am not trying to bend the rules, I am trying to make them fit.
Jag försöker inte att tänja på reglerna, jag försöker få dem att passa.
EnglishYou cannot bend the rules just because it suits you to do so.
Man kan inte tänja på reglerna bara därför att det passar en att göra det.
EnglishBut at the same time, we say to the people of the European Union, we will not bend the benchmarks.
Men samtidigt säger vi till människorna i EU att vi inte kommer att tumma på riktmärkena.
EnglishMr President, I am sorry to have lost the opportunity to bend Madam President' s ear.
Herr talman! Tyvärr hann jag inte tala med fru talman.
EnglishBend that rule and we and democracy will be the losers.
Om man tänjer på den regeln kommer vi och demokratin att bli förlorarna.
EnglishGross violations are committed daily by those who bend the rules or just disregard them altogether.
Grova överträdelser begås dagligen av människor som tänjer på reglerna eller bara struntar i dem helt.
EnglishThis is how Europe will be built, and at times it may even be necessary to bend those regulations a little.
Det är så Europa byggs, och ibland kanske man till och med måste tänja lite på de där bestämmelserna.
EnglishHowever, I should like to turn to one recital in the original directive and bend the Commissioner's ear.
Jag skulle dock vilja ta upp ett skäl i det ursprungliga direktivet och be att få låna kommissionsledamotens öra.
EnglishOkay, bend over the chair and hike up the towel.
Okej, vänd på stolen och lyft upp handduken.
EnglishDrivers - the good ones excepted, I must emphasize - often literally bend the technology to suit themselves.
Chaufförer, för övrigt inget ont sagt om de goda - vill jag uttryckligen tillägga -, besegrar ibland tekniken bokstavligen.
EnglishI need mavericks, dissidents, adventurers, outsiders and rebels, who ask questions, bend the rules and take risks.
Jag behöver: ensamvargar, oliktänkande, äventyrare, ”outsiders” och rebeller, som ställer frågor, tänjer på gränser och tar risker.
EnglishThis report makes it clear what kind of sanctions await Member States which do not bend to the commands of the European Commission.
Betänkandet tydliggör vad för slags sanktioner som väntar de medlemsstater som inte följer kommissionens direktiv.
EnglishIt is enough to drive you round the bend.
EnglishThat is the only way we can strengthen the global response to try and put pressure on the regime to finally buckle and bend.
Det är vårt enda sätt att öka det globala gensvaret för att utöva påtryckningar mot regimen så att den slutligen viker sig.
EnglishThere are cars coming from the left, from in front, from behind, and there is always someone who has to reverse so he can get round the bend.
Då kommer det bilar från vänster, framifrån, bakifrån, och en bil måste alltid backa för att komma runt kurvan.
EnglishWe'll see you around the bend.
EnglishI hate to bend like that.
EnglishWe hope that she makes a speedy recovery, as we gather that she missed the bend on a slippery surface.
Jag skulle först av allt vilja fråga er om ni kan framföra våra varma hälsningar till Neelie Kroes. Vi hoppas att hon tillfrisknar snabbt eftersom vi förstått att hon halkat.