EN bending
volume_up
{noun}

1. construction

bending (also: flexure)
volume_up
böjning {comm. gen.}

Context sentences for "bending" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMoreover, you are increasingly bending Europe’s will to US and Soviet .
Ni anpassar dessutom allt mer Europas vilja efter amerikanska och sovjetiska diktat.
EnglishIf you add yet another item you will be bending the Rules of Procedure.
Om ni lägger till en sjunde tar ni verkligen lätt på arbetsordningen.
EnglishI refuse to accept that we can now talk about a genocide in reverse - that is bending the truth.
Jag vägrar att acceptera att vi här nu kan tala om ett omvänt folkmord; det är att göra våld på sanningen.
EnglishThis complexity is such as to discourage SMEs, which, as we all know, are bending under the weight of bureaucracy.
Denna komplexitet missgynnar små och medelstora företag - som alla vet är de överhopade med administrativa ålägganden.
EnglishThis is happening as we here in Europe are bending over backwards to accommodate the endless sensibilities of Muslim believers.
Det här händer samtidigt som vi här i Europa gör vårt yttersta för att anpassa oss till muslimernas enorma känslighet.
EnglishThe High Representative and his colleagues in the secretariat are bending their best efforts to try to achieve that at the moment.
Den höge representanten och hans kolleger i sekretariatet sätter just nu in alla sina krafter på att försöka åstadkomma detta.
EnglishWe will not tolerate third countries that want to operate in the European Union bending the rules applied to the internal market.
Vi kommer inte att tolerera att tredjeländer som vill verka i Europeiska unionen tänjer på de regler som tillämpas på den inre marknaden.
EnglishMy group will vote against subsidies for supranational EU parties and against bending the Treaty by using flexible clauses for that purpose.
Min grupp kommer att rösta nej till bidrag åt EU-partier över nationsgränserna och till en vrängning av fördragen genom att gummiparagrafen används i detta syfte.
EnglishWell, there are teams of scientists at Harvard and the University of Utah that are bending their brains to try to figure out what the Tarahumara have known forever.
Nå, det finns forskningsgrupper vid Harvard och Utahs universitet som slår sina kloka huvuden ihop för att försöka komma på vad Tarahumarerna alltid har vetat.
EnglishI would like to know how many more Commissioners are bending over backwards to facilitate specific business interests against the interests of the Community as a whole.
Jag skulle vilja veta hur många fler kommissionsledamöter som gör allt för att underlätta för enskilda affärsintressen gentemot hela gemenskapens intressen.
EnglishAll fishermen, irrespective of nationality, are very adept at bending rules to their own advantage and blaming it on the foreigner, blaming it on the Irishman or the Dane or the Spaniard.
Alla fiskare, oavsett nationalitet, är mycket skickliga på att vränga regler till sin egen fördel och skylla allt på utlänningarna, på irländarna, danskarna eller spanjorerna.
EnglishOnce again, it reflects the tropism of the Commission, bending before the United States and Canada's determination to refuse the introduction of environmental clauses within the framework of the WTO.
Återigen är detta ett uttryck för kommissionens reflexmässiga eftergift inför Förenta staternas (och Kanadas) önskan att säga nej till varje form av miljöklausuler inom ramen för WTO.