"beneficial" translation into Swedish

EN

"beneficial" in Swedish

EN

beneficial {adjective}

volume_up
Better still, it is usually beneficial and should therefore be encouraged.
De är i stället oftast välgörande och skall alltså uppmuntras.
Sport is beneficial, and promotes human health and welfare.
Idrott är välgörande och bidrar till människors hälsa och välmående.
Many believe these products to be beneficial, and at least they do not cause harm.
Många människor tror att dessa produkter har en välgörande effekt, och de orsakar åtminstone ingen skada.
This would have long-term beneficial consequences for both the fish stocks and for the fishermen.
Detta skulle ha en långsiktig fördelaktig effekt för såväl fiskbestånden som fiskarna.
The term 'beneficial for the patient' must be specified.
Termen ”fördelaktig för patienten” måste specificeras.
Should immigration not be more of an opportunity that is beneficial to all the peoples of Europe?
Borde inte invandringen snarare vara en fördelaktig möjlighet för alla Europas invånare?

Synonyms (English) for "beneficial":

beneficial
English

Context sentences for "beneficial" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt will be particularly beneficial for Europe's farmers and economic operators.
Det kommer att bli extra förmånligt för EU:s jordbrukare och ekonomiska aktörer.
EnglishThat, from my point of view, is beneficial not only for us, but also for Russia.
Det är enligt min åsikt till nytta inte bara för oss, utan också för Ryssland.
EnglishThey are beneficial to wine producers, but most of all they benefit consumers.
De är gynnsamma för vinproducenterna, men mest av allt gynnar de konsumenterna.
EnglishThat would certainly be very beneficial and useful from a political point of view.
Det skulle verkligen vara mycket gynnsamt och värdefullt ur politisk synvinkel.
EnglishForming close ties with those countries at an early age can only be beneficial.
Att tidigt i livet knyta starka band med dessa länder kan endast vara av godo.
EnglishWine does have a beneficial effect on health, and should be considered as a food.
Vin är bra för hälsan, det är en produkt som borde betraktas som en näringsprodukt.
EnglishIts extension to schools is an incredible success and extraordinarily beneficial.
Dess utvidgning till skolor är en otrolig framgång och är utomordentligt förmånlig.
EnglishMy point is that it has played a beneficial role in addressing a number of issues.
Jag vill därmed betona att det har spelat en positiv roll i ett antal frågor.
EnglishMember States must promote re-use if this is more beneficial to the environment.
Medlemsstaterna måste stimulera återanvändning om det är bättre för miljön.
EnglishIt is beneficial to the EU to have stable and economically strong neighbours.
Att EU får stabila och ekonomiskt starkare grannar är till nytta för unionen.
EnglishIt would be beneficial if we could act under one banner and with one voice.
Det skulle vara bra om vi i FN kunde agera med ett enda ansikte och en enda röst.
EnglishIn fact, there is no such thing as beneficial incineration and harmful discharges.
Det är faktiskt inte så att det finns snäll förbrukning och elaka soptippar.
EnglishWhether or not the European Union has been beneficial for Ireland is irrelevant.
Om Europeiska unionen har varit bra för Irland eller inte är irrelevant.
EnglishThese trends had a beneficial impact on the fiscal policies of the Member States.
Denna uppgång hade en positiv inverkan på medlemsstaternas skattepolitik.
EnglishUnion enlargement, if it is to be beneficial, must take into account these priorities.
Unionens utvidgning måste, för att vara gynnsam, beakta dessa prioriteringar.
EnglishI feel that the EU-Brazil Strategic Partnership is beneficial for both sides.
Jag anser att det strategiska partnerskapet mellan EU och Brasilien gagnar båda parter.
EnglishQuality logos should, in principle, be viewed as beneficial if they are voluntary.
Kvalitetsmärken bör i princip betraktas som nyttiga om de är frivilliga.
EnglishIt represented a mutually beneficial relationship between immigrant and host country.
Det fanns en relation mellan invandraren och värdlandet där alla var nöjda.
EnglishWe must first ensure that exchanges take place under conditions that are beneficial.
Vi borde först säkerställa villkoren för att det skall finnas ett intresse av utbyten.
EnglishComparability here can be very beneficial to international investors and stakeholders.
Jämförbarhet kan här bli till stor nytta för internationella investerare och aktörer.