"beneficial effect" translation into Swedish

EN

"beneficial effect" in Swedish

EN

beneficial effect {noun}

volume_up
beneficial effect

Similar translations for "beneficial effect" in Swedish

beneficial adjective
effect noun
to effect verb

Context sentences for "beneficial effect" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWine does have a beneficial effect on health, and should be considered as a food.
Vin är bra för hälsan, det är en produkt som borde betraktas som en näringsprodukt.
EnglishHistory has proven the beneficial effect of our culture on the world.
Historien har visat att vår kultur har en gynnsam påverkan på världen.
EnglishThe measures involved have a beneficial effect on the environment.
Det handlar här om åtgärder som har en positiv effekt för miljön.
EnglishIn July last year, a number of measures were adopted which are already having some beneficial effect.
I juli förra året antogs ett antal åtgärder som redan medför viss nytta.
EnglishThe sooner the directive can come into force, the greater the beneficial effect on the environment.
Detta direktivs fördel för miljön blir desto viktigare som det kommer att träda i kraft snabbt.
EnglishThis will have a beneficial effect on equality, the children and, not least, the fathers themselves.
Detta kommer att få positiva följder för jämställdheten, barnen och, inte minst, fäderna själva.
EnglishThe physical exercise involved in doing sport has a beneficial effect on young people's physical health.
Den fysiska träningen som ingår i idrotten har en positiv inverkan på ungdomars fysiska hälsa.
EnglishSimilarly, the beneficial effect of sport and its ability to rehabilitate cannot be stressed too much at this point.
Man kan inte heller nog betona idrottens hälsofrämjande och rehabiliterande effekt.
EnglishMr Sarlis ' report will also have that beneficial effect.
Sarlis betänkande kommer också att ha denna gynnsamma effekt.
EnglishMr Sarlis' report will also have that beneficial effect.
Sarlis betänkande kommer också att ha denna gynnsamma effekt.
EnglishThe first phase of the strategy will focus on factors that aim to have a beneficial effect on childhood diseases.
Den första fasen av strategin kommer att fokuseras på faktorer som skall påverka olika barnsjukdomar positivt.
EnglishThat would have a very, very beneficial effect.
Det skulle få en mycket gynnsam effekt.
EnglishThe Creator who gives us the means to help others considerably also gives us commandments with a beneficial effect.
Herren, som förser oss med medel som vi kan hjälpa andra med, skänker ju också sina budord inklusive deras hälsosamma effekt.
EnglishTrading of emission rights might also be worth investigating, since this practice can have a beneficial effect on the environment at a low cost.
Metoden med utsläppsrätter kan också vara värd ett studium och kan ge goda miljöeffekter till låga kostnader.
EnglishIt must also be realised that an effective ban of this kind in the EU would have a very beneficial effect on the whole of the world market.
Man måste också inse att ett sådant effektivt förbud i EU kommer att ha stor positiv effekt på hela världsmarknaden.
EnglishIt also had a beneficial effect.
EnglishI think that this decision will increase the safety of public figures and will have a beneficial effect on the development of democracy.
Jag tror att detta beslut kommer att öka offentliga personers säkerhet och få positiva följder för utvecklingen av demokratin.
EnglishThese investments are having a beneficial effect in many sectors - including on consumers in Ukraine - by increasing levels of consumption.
Dessa investeringar inverkar positivt på många områden - däribland för Ukrainas konsumenter - genom att öka konsumtionsnivåerna.
EnglishPursuant to adoption of the rapporteur's amendments, this Regulation will have a beneficial effect on the market, and we therefore support it.
Om föredragandens ändringsförslag antas kommer denna förordning att få en gynnsam effekt på marknaden, och därför stöder vi den.
EnglishIt is necessary to ensure that the substances for which a claim is made have been shown to have a beneficial nutritional or physiological effect.
Vi måste se till att de ämnen som ett påstående handlar om bevisligen har en välgörande näringsmässig eller fysiologisk påverkan.