"beneficiary" translation into Swedish

EN

"beneficiary" in Swedish

EN

beneficiary {noun}

volume_up
1. general
beneficiary
Indeed, India is the largest beneficiary of the Generalised System of Preferences (GSP).
Indien är det allmänna preferenssystemets (GSP) största förmånstagare.
In some languages, the term 'beneficiary ' crept in instead of 'applicant '.
Tydligen har ordet " förmånstagare " smugit sig in i vissa språkversioner i stället för " sökande ".
In some languages, the term 'beneficiary' crept in instead of 'applicant'.
Tydligen har ordet " förmånstagare" smugit sig in i vissa språkversioner i stället för " sökande" .
beneficiary
Subject: Problems facing beneficiaries of wills across the EU
Angående: Komplikationer för testamentstagare inom Europeiska unionen
2. business
beneficiary
Indeed, India is the largest beneficiary of the Generalised System of Preferences (GSP).
Indien är det allmänna preferenssystemets (GSP) största förmånstagare.
In some languages, the term 'beneficiary ' crept in instead of 'applicant '.
Tydligen har ordet " förmånstagare " smugit sig in i vissa språkversioner i stället för " sökande ".
In some languages, the term 'beneficiary' crept in instead of 'applicant'.
Tydligen har ordet " förmånstagare" smugit sig in i vissa språkversioner i stället för " sökande" .

Synonyms (English) for "beneficiary":

beneficiary

Context sentences for "beneficiary" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWho decides the list of beneficiary countries and on the basis of which criteria?
Vem beslutar om förteckningen över förmånsländer och på grundval av vilka kriterier?
EnglishIt transpires that the greatest beneficiary of Polish aid was none other than China.
Det visar sig att den största mottagaren av bistånd från Polen faktiskt var Kina.
EnglishIn other words: must a state that was once a beneficiary always remain a beneficiary?
Med andra ord: måste en stat som en gång varit ett förmånsland alltid förbli det?
EnglishIn order to allow beneficiary countries and economic operators to adapt to it.
För att göra det möjligt för förmånsländerna och företagen att anpassa sig till den.
EnglishForms of state aid that require an effort from the beneficiary are to be supported.
Statliga stöd som förutsätter egna ansträngningar av stödmottagaren måste prioriteras.
EnglishPublic authorities should act as beneficiary organisations for the projects.
Mottagarorganisationerna för dessa projekt bör vara offentliga myndigheter.
EnglishThe last issue I would like to refer to is the transparency of EU beneficiary funds.
Den sista fråga jag vill ta upp gäller öppenheten kring EU:s bidragsfonder.
EnglishHe received DKK 1.3 billion and was the biggest Danish beneficiary of EU funds.
Han mottog 1,3 miljarder danska kronor och var den störste danske mottagaren av EU-medel.
EnglishWe know, for example, my area is supposedly the beneficiary of Ericsson's decision.
Vi vet exempelvis att min region förmodligen tjänar på Ericssons beslut.
EnglishFirstly, the general arrangement that applies to all beneficiary countries.
För det första den allmänna ordningen som alla förmånsländer omfattas av.
EnglishThe consumer should be the main beneficiary of the proposed changes.
Konsumenterna bör vara de som har störst nytta av de föreslagna förändringarna.
EnglishHowever, the greatest beneficiary of the changes that have been introduced will be the consumer.
Den som vinner mest på förändringarna som presenterats kommer dock att vara konsumenten.
EnglishWhat is more, the Netherlands is the main beneficiary, after Germany, of the internal market.
Dessutom är Nederländerna, efter Tyskland, den största stödmottagaren på den inre marknaden.
English- improve beneficiary countries' compliance with the new rules.
- att förbättra mottagarländernas efterlevnad av de nya reglerna.
EnglishLet me remind you that Greece has been the largest net beneficiary of European funds for years.
Låt mig påminna om att Grekland har varit den största mottagaren av europeiska medel i åratal.
EnglishAnother beneficiary will be Estonia, which is outside the EU.
Det är nyttigt även för Estland som ligger utanför Europeiska unionen.
EnglishA country with a large farming sector receives more money back and is thus a net beneficiary.
Ett land med stor jordbruksandel får ett kraftigare tillbakaflöde och blir ett nettomottagarland.
EnglishThe citizen is ultimately the beneficiary of our activities and is our raison d' être.
För medborgaren är medborgaren det yttersta målet med all vår verksamhet och skälet till att vi finns till.
EnglishThe citizen is ultimately the beneficiary of our activities and is our raison d ' être.
För medborgaren är medborgaren det yttersta målet med all vår verksamhet och skälet till att vi finns till.
EnglishThe ultimate beneficiary will be European society.
Den som slutligen kommer att dra nytta av det är det europeiska samhället.