EN

benefit {noun}

volume_up
1. general
benefit (also: account, advantage, asset, convenience)
It will be of great benefit to the European economy as a whole.
Det kommer att bli till stor fördel för den europeiska ekonomin som helhet.
That is why we must produce regulations which work to the benefit of nationalised firms.
Vi måste därför se upp med regelverk som utfaller till de statliga bolagens fördel.
There is no benefit in this, but just more burdens for European taxpayers.
Det ligger ingen fördel i detta, bara mer bördor för EU:s skattebetalare.
benefit (also: advantage, benefits, draw, gain)
volume_up
vinst {comm. gen.}
It will allow a specific approach which involves risk benefit sharing.
Den tillåter ett särskilt tillvägagångssätt som inbegriper en fördelning av vinst och risk.
Individual funding will therefore hardly benefit the environment.
Enskild finansiering ger därför knappast någon vinst för miljön.
Society would benefit significantly by avoiding these costs linked to emissions.
Det vore en betydande vinst för samhället att slippa dessa kostnader som utsläppen medför.
benefit (also: account, advantage, avail, good)
volume_up
nytta {comm. gen.}
Keeping these directives separate will be of no benefit at all to the environment.
En åtskillnad mellan de här direktiven är absolut inte till någon nytta för miljön.
There is now a greater understanding of its potential and benefit for mankind.
Det finns nu en stor förståelse av dess möjligheter och dess nytta för mänskligheten.
This leads to a cost-benefit imbalance with regard to application of the standards.
Detta leder till en obalans mellan kostnader och nytta när standarderna tillämpas.
By including this benefit in the list, this benefit is repealed immediately.
Genom att ta upp förmånen i förteckningen dras denna förmån in omedelbart.
In the debate, this right is sometimes regarded as a negotiable benefit.
I debatten betraktas denna rättighet emellanåt som en förhandlingsbar förmån.
Inadequate gestures are being made for the livestock farmers' benefit.
Otillräckliga gester görs till förmån för producenterna inom djurhållningssektorn.
In the European Union today it is virtually impossible for some of our young people to make that move from benefit to work.
I Europeiska unionen i dag är det praktiskt taget omöjligt för en del av våra ungdomar att gå från understöd till arbete.
Particularly for our young people we have to break down the barriers which make the move from benefit to work almost impossible for hundreds of thousands of young people.
I synnerhet för våra unga människor måste vi bryta ner de barriärer som gör övergången från understöd till arbete nära nog omöjlig för hundratusentals unga människor.
Policies aimed at harmonising work and family life, as well as providing tax relief and other benefits, are an essential precondition for boosting the fertility rate.
Politiska åtgärder som syftar till att harmonisera arbets- och familjelivet, samt skattelättnader och andra understöd är en viktig förutsättning för att öka födelsetalen.
Precisely to ensure that this does not happen, it is recommended that anyone receiving this income is also able to provide some hours of work for the benefit of the community.
För att se till att det inte händer rekommenderas det att alla som får denna inkomst också ska kunna arbeta några timmar med välgörenhet.
The organisations involved all state that they do charitable work, but their only, though, is the collection and channelling of funds for the benefit of terrorist organisations.
Alla inblandade organisationer hävdar att de sysslar med välgörenhet, men deras enda är emellertid att samla in och kanalisera pengar till terroristorganisationer.
The organisations involved all state that they do charitable work, but their only , though, is the collection and channelling of funds for the benefit of terrorist organisations.
Alla inblandade organisationer hävdar att de sysslar med välgörenhet, men deras enda är emellertid att samla in och kanalisera pengar till terroristorganisationer.

Synonyms (English) for "benefit":

benefit

Context sentences for "benefit" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt will be of great benefit to the mobility of employees, and that is important.
Detta befrämjar i hög grad arbetstagarnas rörlighet, och det är mycket viktigt.
EnglishJust 1% of those infected with HIV/AIDS benefit from antiretroviral treatment.
Bara en procent av de hiv/aids-smittade behandlas med antiretrovirala läkemedel.
EnglishOf course, the breeders benefit too, because their financial losses are reduced.
Naturligtvis gynnas uppfödarna också eftersom deras finansiella förluster minskar.
EnglishAn entrepreneurial Europe needs rewards and opportunities which benefit everyone.
Ett företagens Europa behöver belöningar och chanser som kommer alla till godo.
EnglishSecurity would benefit, as would transparency and citizenship at European level.
Det skulle främja säkerheten liksom öppenheten och medborgarskapet på EU-nivå.
EnglishThey are beneficial to wine producers, but most of all they benefit consumers.
De är gynnsamma för vinproducenterna, men mest av allt gynnar de konsumenterna.
EnglishThat is the way to play as a European team for the benefit of the whole of Europe.
Detta är bästa sättet att spela som ett europeiskt lag till gagn för hela Europa.
EnglishOthers that benefit include the gangsters in the Mafia, who also make large profits.
Andra som också tjänar på det är maffiaförbrytarna, som också gör stora vinster.
EnglishJordan has to prove to its public that the peace it has opted for will benefit them.
Jordanien bör framhäva fördelarna med den fred man ville ha för sina medborgare.
EnglishPerhaps other large countries would benefit more than France in this matter.
Kanske andra stora länder skulle klara sig bättre än Frankrike i detta avseende.
EnglishI should like to thank Mr Liberadzki for his work, which will benefit us all.
Jag vill tacka Bogusław Liberadzki för hans arbete, som kommer att gynna oss alla.
EnglishWe must see that the overall benefit is one the private European citizen can share.
Vi måste se till att den samlade vinsten kan delas av den enskilde EU-medborgaren.
EnglishSuch economic development can only benefit from the resolution of the conflict.
Den ekonomiska utvecklingen kan bara främjas genom en lösning av konflikten.
EnglishWe need to manage the euro for the benefit of European citizens and not speculators.
Vi måste hantera euron på ett sätt som gynnar EU-medborgarna, inte spekulanterna.
EnglishSuch a development would benefit both parties in the short and long term alike.
En sådan utveckling skulle gynna båda aktörerna på både kort och lång sikt.
EnglishAll of this should benefit consumers in terms of the final price of their tickets.
Allt detta bör gynna konsumenterna i fråga om det slutgiltiga priset på biljetterna.
EnglishThe greatest social benefit, the greatest solidarity, is for people to have jobs.
Den största sociala förmånen, den största solidariteten, är att människor har arbete.
EnglishTheir work is of just as much benefit to the economy as the work of an employee.
Deras arbete gynnar ekonomin lika mycket som det arbete en anställd utför.
EnglishIt is clear that we all benefit from our integrated European economy and society.
Det är tydligt att det finns fördelar med vårt ekonomiskt och socialt integrerade EU.
EnglishWe can spend the money more fruitfully elsewhere for the benefit of the environment.
Dessa pengar kan vi satsa på miljön på ett förnuftigare sätt någon annanstans.