"best course of action" translation into Swedish

EN

"best course of action" in Swedish

See the example sentences for the use of "best course of action" in context.

Context sentences for "best course of action" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOnce the facts have been established the best course of action can be determined.
När dessa fakta väl har etablerats kan man bestämma vilka åtgärder som är de bästa.
EnglishThe best course of action for now is to focus on this 2008 budgetary review.
Det bästa tillvägagångssättet för stunden är att fokusera på 2008 års budgetöversyn.
EnglishMr Pirker, I feel the best course of action, in fact, is to move on quickly to the report.
Herr Pirker! Jag tror att det bästa faktiskt vore att vi snabbt tar upp betänkandet.
EnglishIn financial terms, your best course of action is to obtain authorisation.
Ur ekonomiskt perspektiv är förhandstillstånd den bästa lösningen.
EnglishHowever, prevention is still the best course of action.
Förebyggande åtgärder är dock fortfarande det enda som hjälper.
EnglishIf a blanket ban is imposed on advertising, there will be no means of advising consumers on their best course of action.
Om man förbjuder all reklam, så kommer det inte att finnas några möjligheter att upplysa konsumenten om hur han bör förhålla sig.
EnglishAbout this, I believe there is broad agreement in this House as a whole, but there is, on the other hand, the question of what is the best course of action.
Jag tror att det råder en bred enighet om detta i hela parlamentet, men frågan är vilken åtgärd som är den bästa.
EnglishSuch an action would have serious Argentina-style results for Italy but could, nevertheless, be seen as the best course of action.
Problemet finns i vissa länder som blundar för den nakna sanningen att världsekonomin är stadd i omvandling och kommer att fortsätta att förändras.
EnglishSuch an action would have serious Argentina-style results for Italy but could, nevertheless, be seen as the best course of action.
En sådan åtgärd skulle få allvarliga följder för Italien, liknande dem vi sett i Argentina, men det skulle trots detta ändå ses som den bästa utvägen.
EnglishA clear united message from this House and the whole European Union with the readiness to engage would make all in Albania reflect upon the best course of action.
Ett tydligt gemensamt budskap från parlamentet och hela EU om att det finns en vilja att engagera sig skulle få alla i Albanien att överväga hur man bäst agerar.
EnglishIn the light of these circumstances, there is still a consensus that eradication of the present outbreak without the use of generalised vaccination is the best course of action.
Mot bakgrund av dessa omständigheter råder det fortfarande enighet om att det bästa sättet att handla är att bekämpa den pågående epidemin utan att tillämpa allmän vaccination.

Other dictionary words

English
  • best course of action

More translations in the Chinese-English dictionary.