"best-developed" translation into Swedish

EN

"best-developed" in Swedish

EN best-developed
volume_up
{adjective}

Context sentences for "best-developed" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe European Union's policy on human rights is the best developed of all its policies.
Europeiska unionens politik för de mänskliga rättigheterna är den bäst utvecklade av alla dess politikområden.
EnglishAnother change has been made to exchange the information and best practice developed under the programme.
En annan förändring har gjorts som avser utbyte av information och bästa praxis som utvecklas inom programmets ram.
EnglishBoth documents are based upon comprehensive consultations and examples of best practice developed by cities themselves.
Båda dokumenten har utarbetats mot bakgrund av omfattande överläggningar och exempel på bästa metoder som varje stad har utvecklat.
EnglishThe various regions’ experience and efforts with eHealth services will be evaluated in the project and “best practices” will be developed.
I projektet skall de olika regionernas erfarenheter och satsningar på e-hälsatjänster utvärderas och ”best practice” skall tas fram.
EnglishMoreover, it will most certainly meet with serious resistance in the best developed democracies in the European Union.
Det kommer med all säkerhet att möta allvarligt motstånd i EU:s mest välutvecklade demokratier.
EnglishAfter all, as Mr Lamy has said on a number of occasions, within the European Union we have the best-developed single market technologies of any trading bloc in the world.
Lamy har ju vid flera tillfällen sagt att vi inom Europeiska unionen de bäst utvecklade teknikerna för en gemensam marknad av alla handelsblock i världen.
EnglishThe Communication highlights existing best practice developed by the Member States to address the main problems linked to the operating cost and telecom cost of the 116 000 hotline.
I meddelandet framhålls nuvarande bästa praxis i de olika medlemsstaterna för att ta itu med de viktigaste problemen i samband med driftskostnader och telekomkostnader för journumret 116 000.