"best effect" translation into Swedish

EN

"best effect" in Swedish

See the example sentences for the use of "best effect" in context.

Similar translations for "best effect" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
effect noun
to effect verb

Context sentences for "best effect" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis will allow us to utilise our strategies to the best effect.
Det kommer att göra det möjligt för oss att på bästa sätt utnyttja våra strategier.
EnglishThe role that we are able to play is one that I understand and I use to the best effect I can.
Den roll vi kan spela begriper jag, och jag använder den så mycket det går.
EnglishWhich sources of energy will best limit the greenhouse effect and reduce the costs of its control?
Med vilka energikällor kan vi på bästa sätt, och till en låg kostnad, begränsa växthuseffekten?
EnglishIt is true that such instruments have not always been applied to best effect.
Det är sant att det inte alltid har varit bra.
EnglishThis is the most environmentally friendly and fairest solution, and the one which uses taxpayers' money to best effect.
Detta är mer ekologiskt, rättvist och innebär mindre slöseri med skattemedel.
EnglishThis is the most environmentally friendly and fairest solution, and the one which uses taxpayers ' money to best effect.
Detta är mer ekologiskt, rättvist och innebär mindre slöseri med skattemedel.
EnglishThe crisis means that, more than ever, we must use every euro of investment to best effect.
Krisen innebär att vi mer än någonsin tidigare måste använda varje satsad euro för att uppnå största möjliga effekt.
EnglishIt makes it all the more essential that every euro be used to best effect, and seven years is a long time.
Det gör att det är av ännu större betydelse att varenda euro används för bästa effekt, och sju år är en lång tid.
EnglishLet us hope that this debate will have the best possible effect on the situation facing Renault workers.
Låt oss hoppas att debatten som pågått här kommer att resultera i bästa möjliga lösning på Renaults arbetares situation.
EnglishIt is only by this vigilance that we are able to promote the best strategies which will effect the best practices.
Det är endast genom denna vaksamhet som vi kan främja de bästa strategierna som kommer att åstadkomma bästa praxis.
EnglishIntroducing such rigid rules, as proposed in the amendments, could prevent our policy from having the best possible effect.
Införande av så hårda regler som föreslås i ändringsförslagen skulle kunna förhindra en optimal effekt av vår politik.
EnglishInvestment must therefore be as productive as possible, concentrated in areas where it can be used to best effect.
Här gäller det med andra ord frågan om investeringar, som måste vara så produktiva som möjligt och koncentrerade till områden där de ger mest effekt.
EnglishI am aware of your feeling that there are gaps, that you are not able to exercise your political and budgetary scrutiny to best effect.
Jag är medveten om att ni har en känsla av att det finns brister, att villkoren för utövandet av er politiska och budgetmässiga kontroll inte är optimala.
EnglishIt is clearly evident from both the Commission's report and Mrs Klaß' report that there are problems in how to use Structural Fund resources to best effect.
Det framgår klart av både Klaß betänkande och av kommissionens rapport att det finns problem i utnyttjandet av strukturfondernas medel.
EnglishIt is clearly evident from both the Commission's report and Mrs Klaß ' report that there are problems in how to use Structural Fund resources to best effect.
Det framgår klart av både Klaß betänkande och av kommissionens rapport att det finns problem i utnyttjandet av strukturfondernas medel.
EnglishI want to be sure that we are using European programmes like our competitiveness and innovation programme and the research framework programme to best effect.
Jag vill vara säker på att vi på bästa sätt utnyttjar EU:s program, som vårt program för konkurrenskraft och innovation och forskningsramprogrammet.
EnglishIn my opinion, the Commission should, more than anything, ensure that investments already made in factories and processing materials are used to the best effect.
Jag anser att kommissionen framför allt måste sörja för att sådana investeringar som redan gjorts i fabriker och bearbetning kommer till användning fullt ut.
EnglishThe establishment of a network of authorities for the protection of competition will allow us to coordinate our efforts and use our respective resources to best effect.
Inrättandet av ett nätverk av myndigheter till skydd för konkurrensen gör det möjligt för oss att samordna våra ansträngningar och på ett bättre sätt utnyttja våra olika resurser.
EnglishIf Europe is to make every effort to prevent a Yugoslavian scenario in Macedonia, European and American levers will really need to be deployed to the best possible effect.
Herr talman! Om Europa vill förhindra ett jugoslaviskt scenario i Makedonien efter förmåga, så måste europeiska och amerikanska påtryckningar användas på ett verkligt optimalt sätt.
EnglishI would like to say that adult education has always been one of the best ways both to effect social and economic development and to contribute to better wealth distribution.
Jag vill påstå att vuxenutbildning alltid har varit ett av de bästa sätten att åstadkomma social och ekonomisk utveckling och att den bidrar till en bättre fördelning av tillgångarna.

Other dictionary words

English
  • best effect

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Swedish dictionary.