"best examples" translation into Swedish

EN

"best examples" in Swedish

See the example sentences for the use of "best examples" in context.

Similar translations for "best examples" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
example noun

Context sentences for "best examples" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe differing statistics on unemployment are one of the best-known examples.
Den ojämförbara arbetslöshetsstatistiken är ett av de mer kända exemplen.
EnglishIreland was one of the best examples of economic success in the euro area and in the EU.
Irland var ett av de bästa exemplen på ekonomisk framgång inom euroområdet och i EU.
EnglishWhich Member States could serve as examples of best practice?
Vilka medlemsstater anser kommissionen kan utgöra exempel på bästa metoder?
EnglishIt is also best to give local examples to show how this legislation is relevant.
Det är också bäst att ge lokala exempel för att visa på vilket sätt denna lagstiftning är betydelsefull.
EnglishI should like to point out that nine of the cases closed in 2009 are examples of best practice.
Jag vill bara påpeka att nio av de ärenden som avslutades under 2009 är exempel på bästa praxis.
EnglishIn these documents we have again sought to take examples from best practices in Member States.
I samband med dessa dokument har vårt syfte återigen varit att följa de bästa metoderna i medlemsstaterna.
EnglishThe disastrous human rights situation in Belarus is best illustrated by specific examples.
De konkreta fallen utgör det bästa beviset på den tragiska situationen för mänskliga rättigheter i Vitryssland.
EnglishShe also gave one of the best examples in Denmark, because all social security over there is covered by taxes.
Ett av hennes bästa exempel kom från Danmark, eftersom all social trygghet betalas med skattepengar där.
EnglishThe report in the main simply provides examples of best practice collected from Member States in 1993.
Rapporten lämnar på det stora hela bara exempel på bästa praxis, som samlats in från medlemsstaterna under 1993.
EnglishThe two best examples to date are the task forces that have been in place for some time now for Haiti and the Great Lakes region.
De två bästa exemplen idag är de grupper som har funnits ett tag för Haiti och området runt de stora sjöarna.
EnglishWe have, admittedly, addressed them in other reports, and I believe Europe must set the best of examples in this field.
Vi har i och för sig tagit upp dem i andra betänkanden och jag anser att EU måste föregå med gott exempel på detta område.
EnglishBoth documents are based upon comprehensive consultations and examples of best practice developed by cities themselves.
Båda dokumenten har utarbetats mot bakgrund av omfattande överläggningar och exempel på bästa metoder som varje stad har utvecklat.
EnglishIn our view, the aeronautical sector is one of the best examples of the implementation of the European Research Area at a sector of industry.
För oss är flygsektorn ett av de bästa exemplen på det inrättade europeiska området för forskning inom en industri.
EnglishThe best-known examples are perhaps the Guayami Indians in Panama and the Hagahai in Papua-New Guinea or on the Solomon Islands.
De mest kända exemplen på detta utgör kanske Guayamiindianerna i Panama, Hagahaifolket på Papua Nya Guinea, eller på Salomonöarna.
EnglishI know that there are best practice examples in Austria of apprentices in training having the opportunity to spend time abroad.
Jag vet att det finns exempel på bästa praxis i Österrike på lärlingar som under sin utbildning får möjlighet att tillbringa tid utomlands.
EnglishOne of the best examples is the Commission initiative comprising a pan-European programme to supply fruit and vegetables to schools.
Ett av de bästa exemplen är kommissionens initiativ om ett Europaomfattande program för att tillhandahålla frukt och grönsaker i skolor.
English Do examples of best practice or measures exist which are known to curb increasing crime rates near motorway routes or junctions?
 Finns det exempel på bästa praxis och åtgärder för att minska den tilltagande brottsligheten längs motorvägar och vid transportknutpunkter?
EnglishWhat we need, for example, are sound strategies to ensure an adequate supply of doctors, together with best practice examples.
Det vi t.ex. behöver är sunda strategier för att se till att få tillräckligt stor tillgång till läkare, tillsammans med exempel på bästa metoder.
EnglishIn conclusion, we all agree that breast cancer has to be tackled and best practice examples show that significant results can be achieved.
Sammanfattningsvis håller vi alla med om att vi måste ta itu med bröstcancern, och exempel på bästa metoder visar att betydande resultat kan uppnås.
EnglishPossibly the best examples of the university's role as a regional engine are Mjärdevi and Norrköping Science Parks with more than 370 companies.
Det kanske bästa exemplet på universitetets roll som motor i regionen är teknikparkerna Mjärdevi och Norrköping Science Park med över 370 företag.

Other dictionary words

English
  • best examples

Have a look at the English-Romanian dictionary by bab.la.