"best friends" translation into Swedish

EN

"best friends" in Swedish

See the example sentences for the use of "best friends" in context.

Similar translations for "best friends" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
friend noun

Context sentences for "best friends" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou know, you're one of my best friends, and I do not have friends that are girls.
Du vet, du är en av mina bästa vänner, och jag har inte vänner som är flickor.
EnglishI count my very dear Spanish colleagues among my best friends in Parliament.
Jag räknar mina mycket avhållna spanska kolleger till mina bästa vänner i parlamentet.
EnglishAt the same time, it is a region that easily causes even its best friends to despair.
Samtidigt är det ett område som lätt gör också de bästa vänner förtvivlade.
EnglishShe might know that old targets have become your new best friends.
Hon kanske vet att gamla måItavlor har blivit dina nya vänner.
EnglishThe Prophet Mohammed, peace be upon him, declared that Christians would be the best friends of his followers, the Muslims.
Profeten Muhammed, frid över hans minne, förklarade att de kristna var hans anhängare muslimernas bästa vänner.
EnglishAlthough Sheikh Ahmed Yassin was not one of our best friends, his assassination is a clear and flagrant violation of international law.
Vi fördömer öppet morden på Hamas-ledaren och andra palestinier på direkta order från en regering, Israels regering.
EnglishShe emphasised that market forces, free trade and well-informed consumers can be our best friends in obtaining a sound environment.
Hon framhöll då att marknadskrafterna, frihandel och kunniga konsumenter kan bli våra bästa vänner för att få en bra miljö.
EnglishMy two best friends work there.
EnglishNot even his best friends.
EnglishWe're best friends already then.
EnglishAlthough Sheikh Ahmed Yassin was not one of our best friends, his assassination is a clear and flagrant violation of international law.
Även om shejk Ahmed Yassin inte var en av våra bästa vänner, är mordet på honom en uppenbar och flagrant kränkning av internationell rätt.
EnglishMany of the kids have friends all over the world, each year getting to know new classmates who will be their best friends, classmates or school mates.
Många av barnen har kompisar över hela världen och måste varje år lära känna nya klasskamrater som kommer att bli deras bästa vänner, kurskamrater eller skolkompisar.
EnglishIn those circumstances, those of us who count ourselves as the best friends of the United States are hugely disappointed by the action that the US President has taken.
Under dessa förhållanden är dem av oss som betraktar oss själva som Förenta staternas bästa vänner enormt besvikna på de åtgärder som Förenta staternas president har vidtagit.
EnglishFor terrorists, egoists, extremists and opportunists, an EU with powers returned to its Member States is the best of friends; a common Europe, a strong EU, is their most deadly adversary.
Han talade om dialog mellan kulturer och religioner och om främjandet av de grundläggande fri- och rättigheterna, inte bara som ett mål utan som en strategi för att bekämpa terrorn.
EnglishFor terrorists, egoists, extremists and opportunists, an EU with powers returned to its Member States is the best of friends; a common Europe, a strong EU, is their most deadly adversary.
Ett EU där makten återlämnats till medlemsstaterna är terroristernas, egoisternas, extremisternas och opportunisternas bästa vän, ett gemensamt Europa, ett starkt EU, är deras värsta fiende.
EnglishFor years, the Gaddafi regime, one of Ben Ali's best friends as we have seen recently again, has been systematically violating the human rights of its citizens and especially of migrant workers.
Gaddafiregimen, en av Zin Abidin Ben Alis bästa vänner som vi nyligen har sett igen, har i åratal systematiskt kränkt sina medborgares mänskliga rättigheter, särskilt migrantarbetare.

Other dictionary words

English
  • best friends

Translations into more languages in the bab.la English-Dutch dictionary.