"best hope" translation into Swedish

EN

"best hope" in Swedish

See the example sentences for the use of "best hope" in context.

Similar translations for "best hope" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
hope noun
to hope verb
Swedish

Context sentences for "best hope" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe result is the best that we can hope for without either a revision or Article 272.
Resultatet är det bästa vi kan hoppas på utan vare sig en revidering eller artikel 272.
EnglishI sincerely hope that best use will be made of this service in the interests of the European Union.
Jag hoppas uppriktigt att EEAS kommer att användas på bästa sätt i EU:s intresse.
EnglishThat must be the best mid-term hope for these starving children.
Det måste vara det bästa hoppet på medellång sikt för dessa svältande barn.
EnglishThey saw their best hope of advancement on all of these issues coming from a European level.
De ansåg att deras bästa förhoppning om att få alla dessa frågor behandlade ligger på EU-nivå.
EnglishThis is the last, best hope for a unified Cyprus to join the European Union on 1 May.
Det här är det sista och största hoppet om att ett återförenat Cypern skall kunna gå med i EU den 1 maj.
EnglishThe best hope for the unemployed is with small and micro-enterprises.
De arbetslösas hopp står nu till små och medelstora företag.
EnglishThe compromise reached today is the best we could hope for.
Den kompromiss som nåddes i dag är så bra som vi kunde ha hoppats.
EnglishMy hope for this text is the best one can hope for a text of this nature: that it does not have to be applied.
Min förhoppning är den största man kan ha om en text av det här slaget: att den inte behöver tillämpas.
EnglishIndia, as a strategic ally, is the best hope for progress, prosperity, peace and stability in South Asia.
Indien, som en strategisk allierad, är det bästa hoppet för framsteg, välstånd, fred och stabilitet i Sydostasien.
EnglishThe European project remains the best hope for the people of Europe and elsewhere for a peaceful and prosperous future.
EU-projektet är fortfarande det största hoppet för folket i Europa och på andra håll för en fredlig och blomstrande framtid.
EnglishI wish him the very best and hope that maybe, when we both come back in July, we will continue some of that particular discussion.
Jag önskar honom allt gott och hoppas att vi när vi kommer tillbaka i juli kommer att fortsätta några av dessa diskussioner.
EnglishWe represent their best hope.
EnglishEmployment as well as entrepreneurship and cooperation with the social partners represent perhaps our best hope in the years up to 2010.
Sysselsättning, entreprenörskap och samarbete med arbetsmarknadens parter utgör tillsammans kanske vårt bästa hopp under åren fram till 2010.
EnglishThis is, of course, not enough to be able to do everything that should be done, but I think that this is the best we can hope for at the moment.
Det är naturligtvis inte tillräckligt för att kunna göra allt som borde göras, men för tillfället tror jag inte att vi kan hoppas på något bättre.
EnglishThat is where we are best placed, and I hope we go on with that kind of policy, though not into a more dirigiste form of economic management.
Det är där vi ligger bäst till och jag hoppas att vi kan fortsätta med en politik av det slaget, men inte till en mer styrd form av ekonomisk förvaltning.
EnglishThe best hope for the future may be universal education, which will not change current attitudes but rather those of the next generation.
Den bästa förhoppningen inför framtiden kan vara utbildning för alla, som inte kommer att förändra rådande attityder utan snarare nästa generations inställning.
EnglishIn any case, I should like to give our Romanian and Bulgarian colleagues my best wishes and hope that from 1 January 2007 they can be sitting on a par with us here in Parliament.
Inläggen bekräftar betydelsen av utvidgningen och understryker fördelarna för kandidatländerna och även dagens medlemsstater.
EnglishThe best communication you could hope for is useless if European policies do not revolve around the crucial role of national democracies.
Den förbättrade kommunikation som ni så hett önskar tjänar inte något till om den europeiska politiken inte disponeras kring de nationella demokratiernas centrala plats.
EnglishOne or both parents often never return and they can be indifferent to the fate of their children, whose best hope is to be cared for by close relatives.
Det blir ofta så att en eller båda föräldrarna inte återvänder, och de kan vara likgiltiga inför sina barns öde, vars bästa hopp är att någon släkting tar hand om dem.
EnglishI wish you all the best, though, and I hope that the Heads of State or Government do not leave you hanging as they did at your first formal European Council.
Jag önskar er ändå allt gott och jag hoppas att stats- och regeringscheferna inte lämnar er i sticket som de gjorde vid ert första formella möte i Europeiska rådet.

Other dictionary words

English
  • best hope

Moreover, bab.la provides the Chinese-English dictionary for more translations.