"best intentions" translation into Swedish

EN

"best intentions" in Swedish

See the example sentences for the use of "best intentions" in context.

Similar translations for "best intentions" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
intentions noun
intention noun
intent noun
intent adjective

Context sentences for "best intentions" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Americans also had the best of intentions when they first created their system.
Amerikanerna hade också de bästa avsikterna när de först inrättade sitt system.
EnglishI have no doubt that she was prompted by the best humanitarian intentions.
Jag betvivlar inte att hon drevs av de bästa humanitära intentioner.
EnglishBut despite the best of intentions, European cooperation is leaving a great deal to be desired.
Men trots alla goda intentioner förblir det europeiska samarbetet enormt bristfälligt.
EnglishNow, the conditions are right for our best intentions to be realised.
I dag finns förutsättningarna för att genomföra de bästa avsikter.
EnglishThe slide away from democracy can start with the best of intentions.
En glidning bort från demokratin kan börja med de bästa avsikter.
EnglishThis report, which starts off with the best of intentions, quickly becomes an unbelievable mishmash.
I stället avviker man i betänkandet från ämnet, urvattnar det och blandar ihop allt och inget.
EnglishWe know today the undesirable effects of this system, conceived as it was with the best of intentions.
Vi känner idag till de snedvridna konsekvenserna av detta system, som skapades i bästa avsikt.
EnglishAs you already indicated, it was made with the best of intentions.
Som ni redan har påpekat gjordes det i de bästa avsikter.
EnglishThis report, which starts off with the best of intentions, quickly becomes an unbelievable mishmash.
   .– Betänkandet börjar med de bästa av intentioner men blir snabbt ett otroligt mischmasch.
EnglishThat is the best illustration that their intentions were not real, but artificial and for political purposes.
Det är det bästa exemplet på att deras avsikter inte var äkta, utan artificiella och politiska.
EnglishI say this with the best of intentions, for the benefit of Mrs Green.
Detta sagt till Green i all välmening.
EnglishAlthough this report has the best of intentions, it ultimately fails to get to the root of the problem.
. – Trots att betänkandet är skrivet med de bästa avsikter, misslyckas det slutligen med att nå problemets rötter.
EnglishAlthough this report has the best of intentions, it ultimately fails to get to the root of the problem.
   . – Trots att betänkandet är skrivet med de bästa avsikter, misslyckas det slutligen med att nå problemets rötter.
EnglishNot everyone has the best intentions at heart, and not all regimes are inclined towards a conciliatory stance.
Alla har inte de bästa avsikterna i själ och hjärta, och alla regimer är inte benägna att inta en försonlig ståndpunkt.
EnglishDespite the best of intentions, that gap has yet to be bridged; in fact the gulf is still very wide.
Med all den goda vilja som finns så har klyftan ännu inte kunnat överbryggas. Stränderna ligger fortfarande ganska långt från varandra.
EnglishI make this analogy in order to demonstrate that we can start with the best intentions and fail to achieve the desired result.
Jag gör denna analogi för att visa att vi kan starta med hur goda avsikter som helst utan att nå önskat resultat.
EnglishWhen people are in need, they do not look for the one who has the best intentions but for the one who can actually help them.
När människor behöver hjälp söker de det inte hos den som har bäst avsikter utan hos den som faktiskt kan hjälpa dem.
EnglishEnsuring fundamental human rights is the best of intentions, but a charter for litigation and bureaucracy is surely another road to another hell.
Syftar denna stadga endast till att bli en kostsam skadeståndsfördelare i tidens fruktansvärda fullbordan?
EnglishWhile I agree with these objectives, I would also say that the best intentions never become reality without proper financing.
Jag ställer mig bakom dessa mål, men vill också säga att inte ens de bästa avsikterna kan förverkligas utan ordentlig finansiering.
EnglishAll we have done is to make an attempt to give you sound advice as best we could, with the best of intentions, and in many cases we have succeeded in doing just that.
Det har bara gjorts ett välmenat och ofta lyckat försök att ge er så många möjliga goda råd på vägen.

Other dictionary words

English
  • best intentions

Have a look at the English-Italian dictionary by bab.la.