"best interest" translation into Swedish

EN

"best interest" in Swedish

See the example sentences for the use of "best interest" in context.

Similar translations for "best interest" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
interest noun
to interest verb

Context sentences for "best interest" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe should convince them that such a future is also in their best interest.
Vi bör övertyga dem om att en sådan framtid även ligger i deras bästa intresse.
EnglishIt is accompanied by a duty to use this responsibility in everyone's best interest.
På det följer en skyldighet att använda det ansvaret för allas bästa.
EnglishThese are very close to the Council’s position, and that is what best serves the public interest.
De ligger mycket nära rådets ståndpunkt och detta ligger i medborgarnas intresse.
EnglishIt is functioning markets rather than bureaucracy that best ensure the public interest.
Fungerande marknader och inte byråkrati är det som på bästa sätt säkrar allmännyttans intressen.
EnglishAlways considering the best interest...... and well-being of the child.
Tänk alltid på välbefinnandet...... och barnets bästa.
EnglishBesides, they do not always work with the best interest of the market and customers in mind.
Dessutom arbetar de sällan marknads- och kundinriktat.
EnglishEU investment rules, for example, require pension funds to invest your money in your best interest.
Enligt EU:s investeringsregler måste till exempel pensionsfonderna investera dina pengar i ditt intresse.
EnglishIn my opinion, this package constitutes the best option in the interest of both consumers and traders.
Enligt min mening utgör paketet det bästa alternativet i både konsumenternas och näringsidkarnas intresse.
EnglishThe child's best interest represents an essential ground in the context of taking minors under public custody while waiting for expulsion.
Barnets bästa bör vara den centrala principen när man håller dem i offentligt förvar i väntan på utvisning.
EnglishIt is clear to me that to adopt such a policy would not be in the best long-term interest of the European export industry.
Det framstår som klart för mig, att antagandet av en sådan politik inte i det långa loppet skulle tjäna den europeiska exportindustrin.
EnglishI believe that Ireland is a mature democracy capable of recognising where our best interest lies and that is at the heart of Europe.
Jag anser att Irland är en utvecklad demokrati som kan klara att avgöra var vårt intresse ligger, och det ligger i hjärtat av Europa.
EnglishIt seems to me that, in Europe, we have a wonderful opportunity to look around and see what exactly best serves the public interest.
Det verkar som om vi i EU har en fantastisk möjlighet att se oss omkring och undersöka vad som egentligen tjänar allmänintresset bäst.
EnglishDetermined to convince China that it is in its own best interest to establish full respect for human rights across the board.
Bestämda i fråga om att övertyga Kina om att det ligger i landets eget intresse att respektera de mänskliga rättigheterna fullt ut och överallt.
EnglishI know that Turkey is far from this goal, but I sincerely hope that it will be able to meet the criteria, as it is in everyone ’ s best interest.
Turkiet är av stort värde för oss alla: landets anslutning är mycket viktig och därför stöder jag inledandet av anslutningsförhandlingar.
EnglishThe reality is that self-interest rather than philanthropy drives the EU’ s actions, and this self-interest is best served by the EU having its own people in the top jobs.
Den 18 maj kommer kommissionen att rikta uppmärksamheten mot det europeiska initiativet för att främja öppenhet.
EnglishI know that Turkey is far from this goal, but I sincerely hope that it will be able to meet the criteria, as it is in everyone’s best interest.
Jag vet att landet har långt till detta mål, men jag hoppas verkligen att man kommer att uppnå kriterierna, eftersom det ligger i allas intresse.
EnglishI hope that the Commission will be able to count on the support of the Members of Parliament in tackling this difficult task in the best interest of our citizens.
Europaparlamentet kan vara visst om att kommissionen kommer att fortsätta att ägna sig åt denna uppgift med största eftertryck.
EnglishI would also like to stress that adoption should primarily be encouraged, whenever possible, and in the child's best interest, in the child's country of origin.
Jag vill också betona att adoption när så är möjligt och om det är till barnets bästa i första hand bör ske i barnets ursprungsland.
EnglishNow that the worst phase of this financial crisis is over, banks are still not acting, or conducting their business, in the best interest of consumers.
Nu när den värsta fasen är över är bankernas ageranden eller den verksamhet som bankerna bedriver fortfarande inte till konsumenternas bästa.
EnglishI firmly believe that it is in our best interest that Romania joins as soon as 2007, and Romania must realise that several obligations simply must be fulfilled on the way.
Frågan är också om man kommer att klara av att uppfylla det nya direktiv som kommer om gruvavfall och dess miljöåterverkningar.

Other dictionary words

English
  • best interest

Moreover, bab.la provides the Arabic-English dictionary for more translations.