"best interest of" translation into Swedish

EN

"best interest of" in Swedish

See the example sentences for the use of "best interest of" in context.

Similar translations for "best interest of" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
interest noun
to interest verb
of preposition

Context sentences for "best interest of" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe should convince them that such a future is also in their best interest.
Vi bör övertyga dem om att en sådan framtid även ligger i deras bästa intresse.
EnglishIt is accompanied by a duty to use this responsibility in everyone's best interest.
På det följer en skyldighet att använda det ansvaret för allas bästa.
EnglishAlways considering the best interest...... and well-being of the child.
Tänk alltid på välbefinnandet...... och barnets bästa.
EnglishBesides, they do not always work with the best interest of the market and customers in mind.
Dessutom arbetar de sällan marknads- och kundinriktat.
EnglishEU investment rules, for example, require pension funds to invest your money in your best interest.
Enligt EU:s investeringsregler måste till exempel pensionsfonderna investera dina pengar i ditt intresse.
EnglishThe child's best interest represents an essential ground in the context of taking minors under public custody while waiting for expulsion.
Barnets bästa bör vara den centrala principen när man håller dem i offentligt förvar i väntan på utvisning.
EnglishI believe that Ireland is a mature democracy capable of recognising where our best interest lies and that is at the heart of Europe.
Jag anser att Irland är en utvecklad demokrati som kan klara att avgöra var vårt intresse ligger, och det ligger i hjärtat av Europa.
EnglishDetermined to convince China that it is in its own best interest to establish full respect for human rights across the board.
Bestämda i fråga om att övertyga Kina om att det ligger i landets eget intresse att respektera de mänskliga rättigheterna fullt ut och överallt.
EnglishI know that Turkey is far from this goal, but I sincerely hope that it will be able to meet the criteria, as it is in everyone ’ s best interest.
Turkiet är av stort värde för oss alla: landets anslutning är mycket viktig och därför stöder jag inledandet av anslutningsförhandlingar.
EnglishI know that Turkey is far from this goal, but I sincerely hope that it will be able to meet the criteria, as it is in everyone’s best interest.
Jag vet att landet har långt till detta mål, men jag hoppas verkligen att man kommer att uppnå kriterierna, eftersom det ligger i allas intresse.
EnglishI hope that the Commission will be able to count on the support of the Members of Parliament in tackling this difficult task in the best interest of our citizens.
Europaparlamentet kan vara visst om att kommissionen kommer att fortsätta att ägna sig åt denna uppgift med största eftertryck.
EnglishI would also like to stress that adoption should primarily be encouraged, whenever possible, and in the child's best interest, in the child's country of origin.
Jag vill också betona att adoption när så är möjligt och om det är till barnets bästa i första hand bör ske i barnets ursprungsland.
EnglishNow that the worst phase of this financial crisis is over, banks are still not acting, or conducting their business, in the best interest of consumers.
Nu när den värsta fasen är över är bankernas ageranden eller den verksamhet som bankerna bedriver fortfarande inte till konsumenternas bästa.
EnglishI firmly believe that it is in our best interest that Romania joins as soon as 2007, and Romania must realise that several obligations simply must be fulfilled on the way.
Frågan är också om man kommer att klara av att uppfylla det nya direktiv som kommer om gruvavfall och dess miljöåterverkningar.
EnglishI think we must ensure everyone has the most efficient postal service possible; to do otherwise would not be in the best interest of our constituents.
Jag tror att vi måste se till att alla får en så effektiv posttjänst som möjligt; att göra på ett annat sätt skulle inte vara det bästa för våra väljare.
EnglishOur message to manufacturers is quite clear: show goodwill and make innovations for the sake of consumers' health and also in your own best interest.
Vårt budskap till livsmedelsproducenterna är mycket tydligt: visa god vilja och gör förändringar för att främja konsumenternas hälsa och ert eget intresse.
EnglishIt is now up to the European Commission and the relevant organisations within the Member States to make this new system perform in the best interest of our citizens.
Nu är det upp till Europeiska kommissionen och de berörda organisationerna i medlemsstaterna att få detta nya system att fungera för våra medborgares bästa.
EnglishAlso, special attention should be paid to human rights, particularly for vulnerable individuals and especially for minors, on the grounds of the best interest of the child.
Dessutom bör mänskliga rättigheter uppmärksammas särskilt, i synnerhet för utsatta individer och framför allt för underåriga, med hänsyn till barnets bästa.
EnglishI hope that the Commission will be able to count on the support of the Members of Parliament in tackling this difficult task in the best interest of our citizens.
Jag hoppas att kommissionen även kan räkna med ert stöd, mina damer och herrar ledamöter, när det gäller att bemästra denna svåra uppgift till gagn för våra medborgare.
EnglishI firmly believe that it is in our best interest that Romania joins as soon as 2007, and Romania must realise that several obligations simply must be fulfilled on the way.
Jag är helt övertygad om att det ligger i vårt intresse att Rumänien kommer med så snart som 2007, och Rumänien måste inse att en rad skyldigheter helt enkelt måste uppfyllas på vägen dit.

Other dictionary words

English
  • best interest of

Have a look at the English-Dutch dictionary by bab.la.