"best kind" translation into Swedish

EN

"best kind" in Swedish

See the example sentences for the use of "best kind" in context.

Similar translations for "best kind" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
kind noun
kind adjective

Context sentences for "best kind" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe should demonstrate which kind of best-practice reforms have achieved the target most effectively.
Vi bör visa genom vilka förebildliga reformer som målet på bästa vis kan uppnås.
EnglishThis report proposes the very best kind of European cooperation.
I detta betänkande föreslås det allra bästa av samarbete inom EU.
EnglishThe Lisbon Agenda has indeed created new jobs, although not always the best kind.
Lissabonagendan har verkligen skapat nya arbetstillfällen, även om det inte alltid har varit den bästa sortens arbeten.
EnglishRather, we shall leave it to the individual consumer to judge which kind tastes best and is of the highest quality.
Vi kan inte heller säga att det finns en choklad som är godare och en som smakar sämre.
EnglishI am confident that President Cox will do his best to avoid this kind of incident in the future.
Jag känner mig säker på att talman Cox kommer att göra sitt bästa för att undvika sådana episoder i framtiden.
EnglishOf course, I do agree that the best enlargement is the kind that results from our internal integration.
Naturligtvis instämmer jag i att den bästa utvidgningen är den som är resultatet av vår inre integration.
EnglishCommissioner, the best kind of bureaucracy reduction starts with the absence of bureaucracy creation.
Fru kommissionsledamot! Den bästa typen av minskning av byråkrati inleds med att man slutar skapa byråkrati.
EnglishI would like to say that the best kind of social policy is one that generates economic growth and creates jobs.
Jag menar att den bästa socialpolitiken är den som skapar ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen.
EnglishThat in my view is the best kind of assistance and it is the wisest use of our taxpayers' money.
Detta anser jag vara den bästa typen av bistånd och det är det mest förnuftiga sättet att använda skattebetalarnas pengar på.
EnglishThat in my view is the best kind of assistance and it is the wisest use of our taxpayers ' money.
Detta anser jag vara den bästa typen av bistånd och det är det mest förnuftiga sättet att använda skattebetalarnas pengar på.
EnglishRather, we shall leave it to the individual consumer to judge which kind tastes best and is of the highest quality.
Omdömet om vilken choklad som är den bästa och den godaste skall vi överlåta till den enskilde konsumenten.
EnglishThe best kind of dialogue with citizens is to listen to what they say in free democratic votes and referendums.
Den bästa dialogen med medborgarna får man genom att lyssna på vad de säger i fria demokratiska val och folkomröstningar.
EnglishBasically they will be looking at what is the best kind of system to enable them to make more gains in the next election.
I grund och botten kommer dessa att se till vad som är det bästa systemet för att skaffa sig större fördelar i nästa val.
EnglishWe urgently need to establish facilities that will be deemed the best of their kind in terms of human rights, health and safety.
Vi måste snarast bygga anläggningar som är så bra som möjligt när det gäller mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet.
EnglishKind/Best regards,
EnglishA policy of that kind best serves the citizens of all the countries of Europe who look to their governments to provide them with continued good quality of life.
En politik av det slaget är den som bäst tjänar alla de EU-medborgare som litar på att deras regeringar skall ge dem en fortsatt god livskvalitet.
EnglishThe European Parliament and the EU need to send a clear message to Pakistan and urge the Pakistani Government to do its best to avoid this kind of situation.
Europaparlamentet och EU måste sända en tydlig signal till Pakistan och uppmana Pakistans regering att göra vad den kan för att undvika den här typen av situation.
English   – Mr President, I voted for the adoption of the Eurlings report in the belief that it was good, critical, and the best report of this kind to have been put before us to date.
   – Herr talman! Jag röstade för antagandet av Eurlings betänkande i tron att det var bra, kritiskt och det bästa betänkande av detta slag som hittills hade lagts fram.
EnglishMr President, this report is about active dialogue with citizens, and the best kind of active dialogue with European citizens is one based on listening to what they say in democratic votes.
(EN) Herr talman! Betänkandet handlar om aktiv dialog med medborgarna, och den bästa typen av aktiv dialog med EU-medborgarna består i att lyssna på vad de uttrycker i demokratiska omröstningar.

Other dictionary words

English
  • best kind

Search for more words in the Korean-English dictionary.