"best-known" translation into Swedish

EN

"best-known" in Swedish

EN best-known
volume_up
{adjective}

best-known
. - (HU) Mercury is one of the best known and most dangerous of the heavy metals.
. - (HU) Kvicksilver är en av de kändaste och farligaste tungmetallerna.
(FI) Mr President, Nasrin Sotoudeh is one of the best known human rights lawyers in Iran and she defended Shirin Ebadi, winner of the Nobel Peace Prize, among others.
Nasrin Sotoudeh är en av de kändaste människorättsadvokaterna i Iran och hon har bland andra försvarat nobelpristagaren Shirin Ebadi.

Similar translations for "best-known" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
known adjective
known verb
Swedish
to know verb

Context sentences for "best-known" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishScotland has several of the world’s best-known breeds of cattle and sheep.
I Skottland finns flera av världens mest välkända kreaturs- och fårstammar.
EnglishThe differing statistics on unemployment are one of the best-known examples.
Den ojämförbara arbetslöshetsstatistiken är ett av de mer kända exemplen.
EnglishSubcontractors are found in various sectors, of which construction is the best known.
Underentreprenörer finns inom flera olika sektorer, varav byggsektorn är den mest kända.
EnglishGross domestic product is the best known measure worldwide.
skriftlig. - (IT) Bruttonationalprodukten är det mest välkända måttet i världen.
EnglishMoreover, in future we must do more to make existing best practice more widely known to the public.
Vi måste också i framtiden bättre lyckas med att sprida information om bästa metod.
EnglishThis PAH is the best-known and worst carcinogenic substance.
Detta polycykliska aromatiska kolväte är det mest kända och värsta cancerogena ämnet.
EnglishThe European Ombudsman is certainly one of the best-known ombudsman institutions in the world.
Den Europeiska ombudsmannen är säkerligen en av de mest kända ombudsmannainstitutionerna i världen.
EnglishThe fact of the matter is that one of the country’s best-known journalists, Elmar Huseynov, has been murdered.
Faktum är att en av landets mest välkända journalister, Elmar Husejnov, har mördats.
EnglishIn the West Saro-Wiwa is now, ten years on, still the best known critic of the extractive industries.
I väst är Saro-Wiwa nu, tio år senare, fortfarande den mest kända kritikern av utvinningsindustrierna.
EnglishDown the years, he has been one of the university’s best-known profiles in research, both at home and abroad.
Under alla år har han varit en av universitetets mest kända forskarprofiler, hemma och utomlands.
EnglishBees are dying in large numbers because of a range of diseases, the best known of which are Varroa and Nosema.
Bin dör i stora antal på grund av en rad olika sjukdomar, varav de mest kända är varroa och nosema.
EnglishThe UK Government did not take the opportunity to go into SIS I for reasons best known to itself.
Den brittiska regeringen tog inte tillfället i akt att ansluta sig till SIS I av skäl som den själv får svara för.
EnglishFinland, a country of forests and lakes, is perhaps best known for its unspoilt natural beauty.
Finland är ett land av skogar och sjöar, och är kanske allra mest känt för sin orörda natur och sina vackra landskap.
EnglishThis PAH is the best-known and worst carcinogenic substance.
Cancer har blivit den nya digerdöden.
EnglishSellafield is the best-known station and that is where there was a significant leakage a little while ago, in 2005.
Sellafield är det mest kända kraftverket och för inte så länge sedan, 2005, inträffade ett stort läckage där.
EnglishAmong the best-known Latvians are the expressionist painter Mark Rothko and the contemporary composer Peteris Vasks.
Bland berömda letter återfinns målaren och expressionisten Mark Rothko och den moderne kompositören Pēteris Vasks.
EnglishIndustrial tuna fishing threatens not only tuna fish stocks but also other species, of which the best known is the dolphin.
Industriellt tonfiskfiske hotar inte bara tonfiskens bestånd utan även andra arter. Den mest kända är delfinen.
EnglishThe case of the Playa de Bakio is perhaps one of the best known, at least in Spain, but it is obviously not the only one.
Fallet med ”Playa de Bakio” är kanske det mest välkända, åtminstone i Spanien, men det är självfallet inte det enda.
English—Could these organisations have links to one or more of the best known international organised crime networks?
—Kan dessa organisationer kopplas till någon eller några av de mest kända internationella nätverken inom organiserad brottslighet?
EnglishIn the business sector, best practice - known as 'benchmarking' - is an excellent way for businesses to maximise their performance.
Inom företagssektorn är bästa praxis, så kallad benchmarking , en viktig del i sättet att förbättra företaget.