"best of luck" translation into Swedish

EN

"best of luck" in Swedish

EN best of luck
volume_up
{interjection}

best of luck (also: good luck)
volume_up
lycka till {interj.}
Mr President-elect of the Commission, I wish you the best of luck in that task.
Jag önskar er lycka till med den uppgiften.
GA I wish you the best of luck in this important work, Commissioner.
(GA) Jag önskar er lycka till med detta viktiga arbete, herr kommissionsledamot.
I would therefore like to wish you the best of luck with the negotiations in Copenhagen.
Därför vill jag önska er stort lycka till i förhandlingarna i Köpenhamn.

Similar translations for "best of luck" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
of preposition
luck noun
Swedish
to luck verb

Context sentences for "best of luck" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn conclusion, I wish the Czech Presidency the best of luck and much success.
Avslutningsvis önskar jag det tjeckiska ordförandeskapet all lycka och framgång.
EnglishI wish the very best of luck to the President of the European Commission and his team.
Jag önskar Europeiska kommissionens ordförande och hans team all lycka och framgång.
English   We wish Mrs Stenzel the best of luck in her new position in her country.
   Vi önskar Ursula Stenzel all lycka i sin nya befattning i sitt hemland.
EnglishWe wish Mrs Stenzel the best of luck in her new position in her country.
Vi önskar Ursula Stenzel all lycka i sin nya befattning i sitt hemland.
EnglishWe therefore wish our fellow European citizens in Slovenia the best of luck with their new currency.
Vi önskar därför unionsmedborgarna i Slovenien all lycka med sin nya valuta.
EnglishTomorrow will be an important step in this process, and I wish you the best of luck in this respect.
I morgon tas ett viktigt steg i denna riktning, och jag önskar er all lycka i det avseendet.
EnglishThank you, and I wish you the best of luck during your presidency.
Tack, och jag önskar er all lycka med ert ordförandeskap.
EnglishWe wish those employment programmes the best of luck.
Vi önskar dessa sysselsättningsprogram mycket framgång.
EnglishTomorrow will be an important step in this process, and I wish you the best of luck in this respect.
Vi delar ansvaret men vi är fortfarande beroende av andra; vi både bidrar till utvecklingen och påverkas av den.
EnglishI salute the independence of Kosovo and wish the Kosovar people the best of luck in building their state.
Jag välkomnar Kosovos självständighet och önskar det kosovanska folket all lycka med att bygga upp sin stat.
EnglishYour colleagues can tell you about it, but I would ask you to make a final effort and I wish you the best of luck.
Era kolleger kan informera er om detta, men jag vill be er att göra en sista insats och önskar er all lycka.
EnglishWe wish you the best of luck in your new position.
Vi önskar er all framgång i er nya roll.
EnglishI wish you the best of luck in your efforts.
Jag önskar er all lycka i era ansträngningar.
EnglishI wish Mr Rovsing the best of luck in trying to persuade that Member State that all patents should be expressed in English.
Jag önskar Rovsing all lycka i sina försök att övertala denna medlemsstat att alla patent skall utfärdas på engelska.
EnglishMr President, on behalf of the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Protection, I should like to wish Mrs Lulling the best of luck with her report.
Herr ordförande! Å miljöutskottets vägnar vill jag lyckönska Lulling till hennes betänkande.
Englishbest of luck in the future
EnglishIf a port, because of its efficiency in handling waste disposal, is able to charge smaller fees, well the very best of luck to that port.
Om en hamn, beroende på dess effektivitet när det gäller att hantera avfall, kan ta ut lägre avgifter, så måste jag önska denna all lycka och framgång.
EnglishMadam President, like other Members I would like to wish the Dutch presidency the very best of luck in a very important year for the European Union.
Fru ordförande! I likhet med andra ledamöter vill jag önska det holländska ordförandeskapet alla framgångar under ett mycket viktigt år för Europeiska unionen.
EnglishMr President, I would like to congratulate Commissioner Monti and wish him the best of luck in his fight for fiscal harmonization and the elimination of harmful barriers.
EnglishI wish the best of luck to the President of the Commission and to his team, and I trust that under his leadership the Union can progress in respect for diversity.
Jag önskar kommissionsordföranden och hans arbetslag all lycka, och jag förlitar mig på att unionen under hans ledning kan göra framsteg med respekt för mångfald.