"best of my knowledge" translation into Swedish

EN

"best of my knowledge" in Swedish

See the example sentences for the use of "best of my knowledge" in context.

Similar translations for "best of my knowledge" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
of preposition
my pronoun
Swedish
knowledge noun

Context sentences for "best of my knowledge" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo the best of my knowledge, the answer is No, the Commission has not yet come back.
Så vitt jag vet är svaret nej. Kommissionen har inte återkommit.
EnglishTo the best of my knowledge a moderate degree of flexibility is shown.
Jag anser att det bästa vore om man visade en viss flexibilitet.
EnglishAvian flu – to the best of my knowledge – is an infection of the gut, not of the respiratory tract.
Aviär influensa är – såvitt jag vet – en infektion i tarmarna, och inte i andningsorganen.
EnglishUnfortunately, to the best of my knowledge, the promise to appoint additional staff has not yet been kept.
Tyvärr har detta löfte, så långt det beträffar mitt ansvarsområde, ännu inte infriats.
EnglishTo the best of my knowledge, based on the scientific expertise I receive, we believe that these matters and this approach are safe.
Såvitt jag vet och baserat på de vetenskapliga rön som står till vårt förfogande, är detta en säker strategi.
EnglishThe PPE-DE Group and, to the best of my knowledge, the whole of Parliament, support the Commission's work while voicing constructive criticism.
PPE-DE-gruppen och, som jag tror, hela parlamentet stöder konstruktiv kritik mot kommissionens arbete.
EnglishTo the best of my knowledge, the answer is no.
EnglishThe PPE-DE Group and, to the best of my knowledge, the whole of Parliament, support the Commission' s work while voicing constructive criticism.
PPE-DE-gruppen och, som jag tror, hela parlamentet stöder konstruktiv kritik mot kommissionens arbete.
EnglishI am happy to repeat the request, and should like to inform the House that to the best of my knowledge the Council will indeed be present.
Jag upprepar gärna begäran, och jag vill upplysa kammaren att såvitt jag vet så kommer rådet att vara närvarande.
EnglishTo the best of my knowledge, the national parliaments have had the opportunity to express their opinions and to send us their comments.
Såvitt jag vet har de nationella parlamenten haft tillfälle att framföra sin åsikt och att sända oss sina synpunkter. Herr talman!
EnglishIt is then all the more regrettable that to the best of my knowledge not a single project has been funded this year through the PHARE democracy programme.
Det är därför beklagligt att i år har, såvitt jag vet, inte ett enda projekt inom programmet Phare-demokrati främjats.
EnglishThis is what I can tell you, to the best of my knowledge, about the information that the Commissioner responsible gave to me and to the College.
Detta är vad jag kan berätta för er efter bästa förmåga om den information som den ansvariga kommissionsledamoten gav mig och kollegiet.
EnglishTherefore, to the best of my knowledge, in the majority of countries throughout the world, governments do their work in closed sessions not open to the public.
I de flesta länder i världen, enligt vad jag tror mig veta, arbetar alltså regeringarna i slutna sammanträden och utan att vara öppna för allmänheten.
EnglishI have made it to the best of my knowledge and belief, and I repeat before Parliament my personal commitment in the coming months to avoiding a repeat of such tragedies.
Jag har sammanställt det efter bästa förmåga, och jag upprepar här i kammaren att jag personligen under de kommande månaderna tänker arbeta för att sådana tragedier ska undvikas.
EnglishTo the best of my knowledge, unless I am very much mistaken, the dock workers' presence relates to a draft directive on the internal market.
Och dra för Guds skull inte in hamnarbetarna i den här frågan eftersom de, efter vad jag vet och om jag inte misstar mig, är här på grund av ett direktiv som rör den inre marknaden.

Other dictionary words

English
  • best of my knowledge

Have a look at the English-Norwegian dictionary by bab.la.