"best one" translation into Swedish

EN

"best one" in Swedish

See the example sentences for the use of "best one" in context.

Similar translations for "best one" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
one noun
Swedish
one adjective
Swedish
one numeral
one pronoun

Context sentences for "best one" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe compromise is not the best possible one, but is nevertheless an acceptable solution.
Kompromissen är inte den bästa tänkbara, men den innebär ändå en acceptabel lösning.
EnglishWe felt that, although it was a timid proposal, it was the best one.
Även om det var ett blygsamt förslag, så var det enligt vår mening det bästa.
EnglishIn the light of the need for persistent pressure, the Commission’s approach is the best one.
Med hänsyn till behovet av fortsatta påtryckningar är kommissionens uppläggning den bästa.
EnglishBut I am pleased to say that, as with all the best stories, this one has a happy ending.
Men jag är glad att kunna säga att precis som de bästa historierna har denna ett lyckligt slut.
EnglishIn the light of the need for persistent pressure, the Commission’ s approach is the best one.
Med hänsyn till behovet av fortsatta påtryckningar är kommissionens uppläggning den bästa.
EnglishTherefore, the best social policy is one which helps create jobs.
Därför är den bästa socialpolitiken den som bidrar till att skapa jobb.
EnglishRead more about each programme and decide which one is best for you.
Magisterutbildning, svenska och engelska, ger magisterexamen, 60 hp.
EnglishThe first group -- the best one -- solved everything in 20 minutes.
Den första gruppen, den bästa, löste alla frågorna på 20 minuter.
EnglishThe question is, though, whether the proposed solution is the best one.
Frågan är dock om den lösning som föreslagits är den bästa.
EnglishThe Commission, when it works at its best, is the one to do it.
Kommissionen, när det fungerar som bäst, är den som ska göra det.
EnglishAt best they have one foot on the accelerator and one on the brakes.
I bästa fall har de en fot på gaspedalen och en på bromsen.
English(Laughter) Every week the number one best-selling DVD in America changes.
Människor betalar fullt pris för båda, och det enda de har gemensamt är... att de inte har något gemensamt.
EnglishSo far Europe has played no role at all here or at best a pitiful one.
Här har Europeiska unionen hittills inte spelat någon roll, eller möjligen en roll man får skämmas över.
EnglishThis is a solution which will only bear fruit in the very long term, but it is the best one there is.
Det är en lösning som först på mycket lång sikt kommer att bära frukt, men det finns ingen annan.
EnglishIs the present method the best one, however, in view of the time that the negotiations have taken?
Men är den nuvarande metoden verkligen den bästa med tanke på hur lång tid förhandlingarna har tagit?
EnglishAlthough it could have gone further, this agreement seems to be the best possible one at this time.
Även om avtalet kunde ha varit mer långtgående förefaller det vara det bästa möjliga vid den tidpunkten.
EnglishOne thing is that there is no such thing as a best one.
Ett svar är att det finns inget som heter den bästa frukten.
EnglishI can't take their best booth with just one of us eating.
Jag kan inte ta deras bästa bås när bara en av oss äter.
EnglishIn conclusion, this seems to be a good agreement: an achievable agreement is always the best one.
Sammanfattningsvis anser jag att det är ett bra avtal: ett avtal som är möjligt att sluta är alltid det bästa.
EnglishThe information here will help you select one that best suits your ideas.
Europeiska Ungdomsportalens arbetsgrupp

Other dictionary words

English
  • best one

Even more translations in the English-Romanian dictionary by bab.la.