"best opportunity" translation into Swedish

EN

"best opportunity" in Swedish

See the example sentences for the use of "best opportunity" in context.

Similar translations for "best opportunity" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
opportunity noun

Context sentences for "best opportunity" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat provides the best opportunity to send a clear signal to the Commission as early as possible.
Detta är bästa sättet att så tidigt som möjligt sända kommissionen en tydlig signal.
EnglishWe certainly want to make the best use of this opportunity.
Vi vill verkligen göra det bästa av detta tillfälle.
EnglishThis is the best opportunity to do so.
Det är den stora chans som vi har nu.
EnglishI believe the pillar structure of the EU provides us with the best opportunity for a framework within which industry can operate.
Jag anser att EU:s pelarstruktur ger oss den bästa möjligheten till ett ramverk inom vilket industrin kan driva sin verksamhet.
EnglishI believe the pillar structure of the EU provides us with the best opportunity for a framework within which industry can operate.
Jag anser att EU: s pelarstruktur ger oss den bästa möjligheten till ett ramverk inom vilket industrin kan driva sin verksamhet.
EnglishIn that way, we can give consumers the best opportunity of choosing what they want to purchase and of opting out of what they do not want to purchase.
På så sätt kan vi ge konsumenterna den bästa möjligheten att välja vad de vill köpa - och välja bort det de inte vill köpa.
EnglishI am afraid that it is not the best opportunity to use these last moments to advance national interests, playing on the nerves of other partners.
Jag är rädd att det inte är det bästa att använda denna sista stund till att framkasta nationella intressen och att testa andra partners nerver.
EnglishThis is our best opportunity to try to find a long-lasting and just peace settlement between the different traditions and the different peoples there.
Detta är vårt bästa tillfälle att försöka nå en långvarig och rättvis fredsuppgörelse mellan de olika traditionerna och de olika folkgrupperna där.
EnglishSadly, on this, the first - the best - opportunity of bringing together economics, social objectives and environment, social objectives are not being given their due.
I denna den första - den bästa - möjligheten att förena ekonomi, sociala mål och miljö har de sociala målen tyvärr inte fått det utrymme de förtjänar.
EnglishWhat is really at the heart of this whole argument is what we put in place to ensure that local talent is given the best opportunity to prosper and grow within its own area.
Vad som verkligen spelar någon roll i denna diskussion är vad vi kan göra för att se till att talanger på lokal nivå ges bästa möjlighet att utvecklas och växa inom sitt eget område.
EnglishWe saw that very recently, articulately presented to us by President Prodi when he said that we now face the best opportunity to unite Europe since the fall of the Roman Empire.
Vi såg detta helt nyligen, på ett vältaligt sätt presenterat för oss av ordförande Prodi, när han sade att vi nu står inför den bästa möjligheten att förena Europa sedan det romerska rikets fall.
EnglishI think that by chance, the rotating Presidency of the European Union has given my country the best possible opportunity to demonstrate once again that Spain wants to play a decisive role in Europe.
Jag menar att det har slumpat sig så att det roterande ordförandeskapet i EU har gett mitt land bästa möjliga tillfälle att än en gång visa att Spanien vill spela en avgörande roll i Europa.

Other dictionary words

English
  • best opportunity

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Danish dictionary.