"best outcome" translation into Swedish

EN

"best outcome" in Swedish

See the example sentences for the use of "best outcome" in context.

Similar translations for "best outcome" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
outcome noun

Context sentences for "best outcome" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOptimum competition does not always have the best outcome for all parties in the world.
Optimal konkurrens ger inte alltid det bästa resultatet för alla parter i världen.
EnglishBased on this new reality my group is seeking the best possible outcome for the future.
Med utgångspunkt från denna nya realitet söker min grupp efter de bästa lösningarna för framtiden.
EnglishThe results of the negotiations do, we feel, reflect the best possible outcome and a fair agreement.
Vi anser att förhandlingsresultaten motsvarar det bästa möjliga resultatet och en rättvis överenskommelse.
EnglishThe negotiating position of the Commission is that we want to achieve the best possible outcome for public health.
Kommissionens förhandlingsståndpunkt är att vi vill uppnå bästa möjliga resultat för folkhälsan.
EnglishThey did not necessarily aim to get the best development outcome.
Jag upprepar att detta inte är någon kritik.
English(FI) Madam President, the best outcome of the Bali talks was the fact that international negotiations on a post-Kyoto agreement were begun.
(FI) Fru talman! Det bästa resultatet av Balisamtalen var att internationella förhandlingar om ett avtal efter Kyoto har inletts.
EnglishThe ITO system is the true innovation in this package and it is the area where the European Parliament can be said to have achieved the best outcome.
ITO-modellen är den sanna innovationen i paketet och på detta område kan Europaparlamentet sägas ha nått bäst resultat.
EnglishParliament defended a strong position during the negotiations with the Council and obtained the best possible outcome for Europe's citizens.
Parlamentet försvarade en stark ståndpunkt under förhandlingarna med rådet och uppnådde bästa möjliga resultat för EU-medborgarna.
English. - (NL) Madam President, the European Union went to Bali full of good intentions to obtain the best possible outcome.
för IND/DEM-gruppen. - (NL) Fru talman! Europeiska unionen reste till Bali full av goda avsikter att uppnå bästa möjliga resultat.
EnglishHowever, in this case the compromise proposed by the rapporteur seems to be the best outcome on offer so I suppose that we must reluctantly support it.
I detta fall är dock föredragandens kompromissförslag det bästa resultatet som erbjuds, så jag antar att vi motvilligt måste stödja det.
EnglishOn the other hand, the debate showed that very many Members of Parliament are prepared to seek the best outcome possible in this situation through compromise.
Å andra sidan har debatten visat att många parlamentsledamöter är beredda att genom en kompromiss söka det bästa möjliga resultatet.
EnglishI believe that the package that we have negotiated, and which will be put before Parliament today as amendment 58, is the best possible outcome.
Jag anser att det paket som vi har förhandlat fram och som läggs fram för parlamentet i dag som ändringsförslag 58 är det bästa möjliga resultatet.
EnglishI hope we obtain the best possible outcome for our 2008 budgetary procedures, but we can also try to attain some more strategy goals together.
Jag hoppas att vi når bästa möjliga resultat för våra budgetförfaranden för 2008, men vi kan också försöka nå ytterligare strategiska mål tillsammans.
EnglishMr President, Berlin may not be ideal, but the Committee on Budgetary Control deemed it the best possible outcome in the current climate.
Herr talman! Berlin kanske inte är det mest idealiska, så har i alla fall budgetkontrollutskottet tänkt, men under de nuvarande omständigheterna finns det ingen bättre lösning.
EnglishThis means that we need to support Ahtisaari's recommendation by clearly stating that, in our view, the best outcome of the process would be supervised sovereignty.
Detta innebär att vi måste stödja Martti Ahtisaaris rekommendationer genom att klargöra att vi anser att det bästa resultatet av processen skulle vara övervakad suveränitet.
EnglishIn this case, however, I feel that we might be falling prey to a degree of naivety and maximalism, and that by seeking perfection, we are running the risk of not achieving the best outcome.
Men i detta fall anser jag att vi kan falla offer för en viss naivitet och maximalism och att vi genom att sträva efter perfektion riskerar att inte nå det bästa resultatet.

Other dictionary words

English
  • best outcome

Search for more words in the Polish-English dictionary.