"best performing" translation into Swedish

EN

"best performing" in Swedish

See the example sentences for the use of "best performing" in context.

Similar translations for "best performing" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
performing verb
Swedish
to perform verb

Context sentences for "best performing" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishParagraph 5 says, and I quote, ‘ social dialogue should help to identify the best-performing sectors’.
För det första måste onödigt krångel och byråkrati i Europeiska unionen tas bort.
EnglishWe could take messages from the best performing countries.
Vi skulle kunna lära av de länder som lyckats bäst.
EnglishThose Member States which had the most prudent fiscal policies and growth strategies are now performing best.
De medlemsstater som har haft den försiktigaste finanspolitiken och tillväxtstrategin har nu lyckas bäst.
EnglishParagraph 5 says, and I quote, ‘social dialogue should help to identify the best-performing sectors’.
I punkt 5 står det, jag citerar: ”dialogen mellan arbetsmarknadens parter bör medverka till att identifiera de mest effektiva [ ... ] sektorerna.
EnglishIt says that the reference value consists of the average inflation of the three best performing Member States in terms of inflation.
Det säger att referensvärdet består av den genomsnittliga inflationen hos de tre medlemsstater som uppvisar lägst inflation.
EnglishThe best-performing countries in 2008 were the United Kingdom and the Netherlands, two countries that have opened up their markets.
De länder som redovisade det bästa resultatet för 2008 var Storbritannien och Nederländerna, i båda fallen länder som har avreglerat sina marknader.
EnglishAt the same time, however, it is also a sector that is of crucial importance to the EU economy, and one of the best-performing industrial sectors.
Samtidigt är det dock också en sektor som är av avgörande betydelse för EU:s ekonomi, och en av de industriella sektorer som presterar bäst.
EnglishThe best instrument for performing this role is a broad network of strategic partnerships, whether with states or with international organisations.
Det bästa instrumentet för att utföra denna roll är ett brett nätverk med strategiska partnerskap, både med stater och med internationella organisationer.
EnglishShould they be adopted, businesses which have worked hard to become the best performing and most competitive in Europe would be compromised and threatened.
Om de antas skulle företag som har arbetat hårt för att uppnå en position som de bäst fungerande och mest konkurrenskraftiga i EU drabbas och hotas.
EnglishOn the Baltic Sea area, I want to say that within the current Interreg Programme it is one of the best – if not the bestperforming programmes.
I fråga om Östersjöregionen skulle jag vilja säga att det inom det nuvarande Interregprogrammet är ett av de program som fungerar bäst – kanske till och med allra bäst.
Englishthe achievement of a high degree of price stability; this is apparent from a rate of inflation which is close to that of, at most, the three best performing Member States in terms of price stability;
En hög grad av prisstabilitet; detta skall framgå av att inflationstakten ligger nära den i de högst tre medlemsstater som har uppnått de bästa resultaten i fråga om prisstabilitet.

Other dictionary words

English
  • best performing

More translations in the Spanish-English dictionary.