"best possible" translation into Swedish

EN

"best possible" in Swedish

See the example sentences for the use of "best possible" in context.

Similar translations for "best possible" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
possible noun
Swedish
possible adjective

Context sentences for "best possible" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn my view, adopting the negotiating mandate is the best possible compromise.
Enligt min åsikt är den bästa möjliga kompromissen att förhandla om ett mandat.
EnglishParliament has insisted on the best possible utilisation of funds for this purpose.
Europaparlamentet kräver eftertryckligen att anslagen skall utnyttjas optimalt.
EnglishNaturally, we should aim to establish the best possible partnership with them.
Naturligtvis bör vi sträva efter att upprätta bästa möjliga partnerskap med landet.
EnglishLet us continue to work to achieve the best possible result for maritime safety.
Låt oss fortsätta vårt arbete för att uppnå bästa möjliga resultat för sjösäkerheten.
EnglishAs Montesquieu said – in the best possible way – and I shall say it in French:
Som Montesquieu sa – på bästa möjliga sätt – och jag ska säga det på franska:
EnglishIn other words, this Constitutional Treaty is today the best possible agreement.
Med andra ord är detta konstitutionsfördrag i dag den bästa möjliga överenskommelsen.
EnglishI believe the Portuguese Government took the best possible decision in this regard.
Jag anser att den portugisiska regeringen tog bästa möjliga beslut i ärendet.
EnglishI trust that this will be a step towards finding the best possible solutions.
Jag hoppas att detta kommer bli ett steg mot att finna de bästa möjliga lösningarna.
EnglishWe will have to prepared in the best possible way and find the right balance.
Vi måste vara förberedda på bästa möjliga sätt och hitta den rätta balansen.
EnglishThe Commission’ s proposal is not the best possible option in this respect.
I detta avseende är kommissionens förslag inte det bästa möjliga alternativet.
EnglishThe Commission’s proposal is not the best possible option in this respect.
I detta avseende är kommissionens förslag inte det bästa möjliga alternativet.
EnglishIn this respect, it does, in all sincerity, represent the best possible compromise.
Ur den synvinkeln utgör den uppriktigt sagt den bästa möjliga kompromissen.
EnglishTo say the obvious, it is not that we are not trying to find the best possible balance.
Det måste vara uppenbart för alla att vi försöker hitta bästa möjliga jämvikt.
EnglishWe have linked, in the best possible way, appropriations with the Structural Funds.
Vi har på bästa möjliga sätt kopplat samman anslagen med strukturfonderna.
EnglishIt is vital that the best possible use be made of these resources for the common good.
Dessa resurser måste användas på bästa möjliga sätt för allmänhetens bästa.
EnglishFor all that, Mr Prodi, your term of office had begun with the best possible omens.
Trots det, herr Prodi, inleddes er ämbetstid med bästa möjliga utsikter.
EnglishWe want to live in a sovereign State and build the best possible relations with Russia.
Vi vill leva i en suverän stat och upprätta bästa möjliga förbindelser med Ryssland.
EnglishInvestment in the education of young people is the best possible use of the EU budget.
Att investera i utbildning av ungdomen är bästa tänkbara sätt att använda EU:s budget.
EnglishHas the Union acted in the interests of all its citizens in the best possible way?
Har unionen handlat i alla medborgares intresse på bästa möjliga sätt?
EnglishThe compromise is not the best possible one, but is nevertheless an acceptable solution.
Kompromissen är inte den bästa tänkbara, men den innebär ändå en acceptabel lösning.

Other dictionary words

English
  • best possible

More translations in the English-Italian dictionary.