"best possible results" translation into Swedish

EN

"best possible results" in Swedish

See the example sentences for the use of "best possible results" in context.

Similar translations for "best possible results" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
possible noun
Swedish
possible adjective
results noun
Swedish
to result verb
result noun

Context sentences for "best possible results" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI hope that working together, as we will be during the next six months, will produce the best possible results.
Jag hoppas att vårt samarbete under de kommande sex månaderna kommer att ge bästa möjliga resultat.
EnglishThat will be achieved through comprehensible policies that produce results, and the best possible results at that.
Detta kan göras med begriplig politik som ger resultat, och de bästa möjliga resultaten dessutom.
EnglishIt is also correct to say that education systems are effective when the resources deployed produce the best possible results.
Det är också riktigt att säga att utbildningssystem är effektiva när de satsade resurserna ger bästa möjliga resultat.
EnglishMember States are therefore not sufficiently motivated to achieve the best possible results in the area of energy efficiency.
Medlemsstaterna är därför inte tillräckligt motiverade för att nå bästa möjliga resultat inom området för energieffektivitet.
EnglishI can say that - and I congratulate you on this - you successfully led a dynamic work team to achieve the best possible results.
Jag kan konstatera att - och jag gratulerar till detta - ni med framgång har lett en dynamisk arbetsgrupp och uppnått bästa möjliga resultat.
EnglishIt requires strong backing and determination to achieve the best possible results in meeting the political challenges of climate change.
Det krävs stor uppslutning och beslutsamhet för att nå bästa möjliga resultat i bemötandet av klimatförändringarnas politiska utmaningar.
EnglishThe Union believes that significant efforts must be made to obtain the best possible results at the summit across a wide spectrum of issues.
EU anser att det måste göras betydande insatser för att åstadkomma bästa möjliga resultat om ett brett spektrum av frågor vid toppmötet.
EnglishAll this has to be put in place to ensure that we get the best possible results for the work that has been undertaken and for the expense that is incurred.
Allt detta måste ske för att se till att vi får bästa möjliga resultat av det arbete som utförts och för de utgifter som lagts ut.
EnglishThe Union believes that significant efforts must be made to obtain the best possible results at the summit across a wide spectrum of issues.
När det gäller utveckling delar Europeiska unionen helt generalsekreterarens åsikt i fråga om det ömsesidiga beroendet mellan de olika berörda områdena.
EnglishIn order to effectively evaluate markets and adopt policies that produce the best possible results for consumers, market monitoring instruments are required.
För att kunna utvärdera marknader effektivt och fatta politiska beslut som ger bästa tänkbara resultat för konsumenterna krävs det instrument för att övervaka marknaderna.
EnglishWe will therefore be sure to take your comments fully into consideration, Mrs Izquierdo Rojo, and we will also commit ourselves to seeking to achieve the best possible results.
Vi kommer därför att fullt ut beakta era synpunkter, fru Izquierdo Rojo, och vi kommer dessutom att göra vårt bästa för att uppnå bästa tänkbara resultat.
EnglishIn particular, this concerns the system of governance to be implemented so as to ensure that cohesion policy produces the best possible results in the regions concerned.
Detta gäller särskilt det förvaltningssystem som skall införas för att se till att sammanhållningspolitiken leder till bästa möjliga resultat i de berörda regionerna.
EnglishTo sum up, there has been no effort to act rationally and efficiently so that the available resources, which are always limited, are not wasted and instead yield the best possible results.
Det har med andra ord saknats rationaliserande och effektiva insatser för att de tillgängliga resurserna, alltid begränsade, inte skall slösas bort utan för att bästa möjliga resultat skall uppnås.

Other dictionary words

English
  • best possible results

Have a look at the English-Dutch dictionary by bab.la.