"best possible way" translation into Swedish

EN

"best possible way" in Swedish

See the example sentences for the use of "best possible way" in context.

Similar translations for "best possible way" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
possible noun
Swedish
possible adjective
way noun

Context sentences for "best possible way" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs Montesquieu said – in the best possible way – and I shall say it in French:
Som Montesquieu sa – på bästa möjliga sätt – och jag ska säga det på franska:
EnglishWe will have to prepared in the best possible way and find the right balance.
Vi måste vara förberedda på bästa möjliga sätt och hitta den rätta balansen.
EnglishWe have linked, in the best possible way, appropriations with the Structural Funds.
Vi har på bästa möjliga sätt kopplat samman anslagen med strukturfonderna.
EnglishHas the Union acted in the interests of all its citizens in the best possible way?
Har unionen handlat i alla medborgares intresse på bästa möjliga sätt?
EnglishThat will hopefully mean that we spend the money in the best possible way.
Det kommer förhoppningsvis att innebära att vi använder pengarna på bästa möjliga sätt.
EnglishAsylum procedures must be dealt with immediately and in the best possible way.
Asylförfarandena måste åtgärdas omedelbart och på bästa möjliga sätt.
EnglishAnd we also said that we will try to find the best possible way to carry the matter forward.
Vi förklarade även att vi skall undersöka det bästa sättet att främja denna fråga.
EnglishThe aim is to assess whether resources are being used in the best possible way.
Syftet är att bedöma om resurserna används på bästa möjliga sätt.
EnglishHave the resources set aside for the control of BSE been used in the best possible way?
Har resurserna för krishanteringen använts på det bästa möjliga sättet?
EnglishThe aim is to assess whether resources are being used in the best possible way.
Målet är att bedöma om resurserna används på bästa möjliga sätt.
EnglishI hope all incoming presidencies will use those possibilities in the best possible way.
Jag hoppas att alla kommande ordförandeskap tar tillvara på de möjligheterna på bästa sätt.
EnglishAnyone watching the Olympic Games in Athens understood that in the best possible way.
För alla som tittade på de olympiska spelen i Aten framgick detta med all önskvärd tydlighet.
EnglishThe question is now whether the proposed strategy will help achieve this in the best possible way.
Frågan är nu om den föreslagna strategin är det bästa sättet att uppnå detta.
EnglishU is serving the unaccountability of shipowners in the best possible way.
EU tjänar oansvarigheten inom rederinäringen på bästa sätt.
EnglishU is serving the unaccountability of shipowners in the best possible way.
EU tjänar oansvarigheten inom rederinäringen på bästa sätt.
EnglishWe have linked, in the best possible way, research with innovation.
Vi har på bästa möjliga sätt kopplat samman forskning med innovation.
EnglishAllow me as well to ask you to make sure that this gets done in the best possible way.
Jag ber dig att se till att detta sker på bästa möjliga sätt.
EnglishLet us hope that they put up and do so in the best possible way.
Vi hoppas att de godkänner omständigheterna och gör det på bästa sätt.
EnglishWe must face our own, demographic crisis, in the best possible way.
Vi måste hantera vår egen demografiska kris på bästa möjliga sätt.
EnglishThe European Parliament embodies, in the best possible way, the democratic conscience of our planet.
Europaparlamentet förkroppsligar på bästa möjliga vis vår planets demokratiska samvete.

Other dictionary words

English
  • best possible way

In the Indonesian-English dictionary you will find more translations.