"best progress" translation into Swedish

EN

"best progress" in Swedish

See the example sentences for the use of "best progress" in context.

Similar translations for "best progress" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
progress noun
to progress verb

Context sentences for "best progress" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNaturally the Commission will do its best to ensure that progress is made.
Kommissionen kommer naturligtvis att göra sitt för att föra arbetet framåt.
EnglishThis is the best way of making progress with these questions.
Detta är det bästa sättet att göra framsteg vad gäller dessa frågor.
EnglishAll in all, we must look at each individual country in order to assess how progress can best be made.
Därför måste vi ta oss en titt på varje enskilt land, för att se hur man där kan komma vidare.
EnglishWe intend to make the best progress we possibly can with the work, and if possible complete it in November.
Vi kommer att driva arbetet så långt vi överhuvudtaget kan och om möjligt göra det klart i november.
EnglishThe fundamental and primary question is what tactics we should adopt in order to make the best progress.
Den grundläggande och primära frågan är vilken taktik vi bör använda för att nå största möjliga framgång.
EnglishIndia, as a strategic ally, is the best hope for progress, prosperity, peace and stability in South Asia.
Indien, som en strategisk allierad, är det bästa hoppet för framsteg, välstånd, fred och stabilitet i Sydostasien.
EnglishI believe that we can best measure the progress we have made by what we set as the goal at the beginning of the debate.
Vi kan nog bäst mäta hur långt vi har kommit genom att jämföra med de mål vi hade i början av debatten.
EnglishI also believe that the endorsement given by George Bush to the MDGs represents significant progress – perhaps the best progress of the week.
Det underbygger alla dessa mål, särskilt i fråga om hiv / aids och barna- och mödradödlighet.
EnglishWe have always argued that interinstitutional cooperation is the best way to make progress in a budgetary negotiation.
Vi har alltid slagit vakt om det interinstitutionella samarbetet som den bästa vägen för att avancera i en budgetförhandling.
EnglishI also believe that the endorsement given by George Bush to the MDGs represents significant progress – perhaps the best progress of the week.
Jag är också övertygad om att George Bushs stöd för millennieutvecklingsmålen innebär ett stort framsteg – kanske det främsta under hela veckan.
EnglishHowever, I believe that I have been sufficiently clear in trying to underline the Council's view of how best to achieve progress in the conflict itself.
Jag tror dock att jag tillräckligt tydligt har försökt understryka rådets uppfattning när det gäller hur man på bästa sätt kan nå framsteg i själva konflikten.
EnglishHowever, I believe that I have been sufficiently clear in trying to underline the Council' s view of how best to achieve progress in the conflict itself.
Jag tror dock att jag tillräckligt tydligt har försökt understryka rådets uppfattning när det gäller hur man på bästa sätt kan nå framsteg i själva konflikten.
EnglishLooking at its recent history, the European Union has achieved the best progress when deepening and widening, if not hand-in-hand, then at least in parallel.
Om man ser till dess nutida historia har EU uppnått de största framstegen när det har fördjupats och utvidgats, om inte hand i hand så åtminstone parallellt.
EnglishWe look forward to discussing with Parliament in the coming weeks and months how we can best progress with these proposals in the first few months of next year.
Vi ser fram emot att diskutera med parlamentet under de kommande veckorna och månaderna om hur vi bäst kan gå vidare med dessa förslag under de första månaderna nästa år.
EnglishBut I think that the best method to progress further would be if we continued with our policy of exchanging best practice, and in exchanging experience about the implementation of our policies.
Jag tror att det bästa sättet att gå vidare är att fortsätta med vårt utbyte av bästa praxis och erfarenheter om genomförandet av politik.
EnglishLooking at its recent history, the European Union has achieved the best progress when deepening and widening, if not hand-in-hand, then at least in parallel.
För det tredje hänvisade Jan Marinus Wiersma, Doris Pack, István Szent-Iványi och Joost Lagendijk till regionala samarbeten på västra Balkan och framsteg som gjorts av enskilda länder.

Other dictionary words

English
  • best progress

In the English-Japanese dictionary you will find more translations.