"best proof that" translation into Swedish

EN

"best proof that" in Swedish

See the example sentences for the use of "best proof that" in context.

Context sentences for "best proof that" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCohesion policy is the best proof of the solidarity which exists in the European Union.
Sammanhållningspolitiken är det bästa beviset för den solidaritet som finns i EU.
EnglishAnd this, ultimately, will be the best proof that this measure is a sensible one.
Det är väl när allt kommer omkring det bästa beviset för att denna åtgärd är meningsfull.
EnglishThis, I daresay, is the best proof that you are on the right track.
Det skulle jag vilja säga är det ultimata beviset för att ni är på rätt väg.
EnglishThe best proof of its being a good one is probably that nobody ends up being really satisfied.
Det bästa beviset för att detta är en bra kompromiss är antagligen att ingen i slutändan är riktigt nöjd.
EnglishThe best proof of that is the return to growth in Europe, which has gone hand in hand with the reduction of inflation.
Jag erinrar om att under 1996 hade vi 2, 6 procent inflation och en tillväxttakt på bara 1, 8.
EnglishThe steady increase in the number of complaints is the best proof that the Ombudsman is better and better known.
Den jämna ökningen av antalet klagomål är det bästa beviset för att ombudsmannen blir alltmer välkänd.
EnglishI think that this is the best proof of our success.
Här har vi det bästa beviset för hur bra det har gått.
EnglishI support them and think that the protests in Brussels are the best proof that all is not well with agriculture.
Jag stöder dem och anser att protesterna i Bryssel är det bästa beviset på att allt inte är som det ska med jordbruket.
EnglishThe best proof is that if regional differentiation of salaries did not take place, there would be major regional unemployment.
Det bästa beviset för det är att det skulle finnas en betydande regional arbetslöshet om den regionala lönedifferentieringen inte fanns.
EnglishI am not sure that we have given you the best proof of your talent, due to the organization of this debate, which has been interrupted two or three times.
Jag är inte säker på att vi har visat upp vår bästa organisationsförmåga med den här debatten som avbrutits två, tre gånger.
EnglishThe fact that we have all rallied strongly around our rapporteur - whom I would like to thank and congratulate once again - is the best proof of this today.
Det bästa beviset på detta i dag är allas vår starka uppslutning kring vår föredragande, som jag återigen vill tacka och gratulera.
EnglishThis would perhaps be the best proof and the best argument if those Members who are not interested in culture are to support us in our cultural project.
Det skulle kanske vara det bästa beviset och det bästa argumentet för att våra kolleger, som inte är intresserade av kulturen, skall stödja oss i vårt kulturprojekt.
EnglishThe creation of the euro is the best proof that Europe is capable, given the political will, to take long-term decisions for a common, prosperous future.
Eurons införande är det bästa beviset för att Europa - förutsatt att det finns en politisk vilja - förmår att fatta långsiktiga beslut för att skapa en gemensam framtid i välstånd.
EnglishNow we are ten years on and - the report is the best proof of this - I must say that the Social Charter of that time is not yet firmly anchored in the EC Treaty.
Nu tio år senare, och betänkandet är det bästa beviset för det, måste jag konstatera att den sociala stadgan ännu inte är fullständigt förankrad i det europeiska fördraget.
EnglishMr President, the European Union is becoming a global player in the world arena, and the best proof of this is the geography of Community involvement.
Herr talman! Europeiska unionen håller på att bli en global aktör på den internationella arenan, vilket bäst bevisas av den geografiska spridningen när det gäller gemenskapens engagemang.
EnglishThis is the best proof of Africans' preference for our values, such as respect for human rights and concern for sustainable development that guarantees a better future.
Detta är det bästa beviset på att Afrika föredrar våra värderingar, som respekt för mänskliga rättigheter och strävan efter en hållbar utveckling som garanterar en bättre framtid.

Other dictionary words

English
  • best proof that

More translations in the English-Dutch dictionary.