"best quality" translation into Swedish

EN

"best quality" in Swedish

See the example sentences for the use of "best quality" in context.

Similar translations for "best quality" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
quality noun
quality adjective

Context sentences for "best quality" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is European culture at its best and high quality food always has its own price.
Det är europeisk kultur som bäst och den höga livsmedelskvaliteten har alltid sitt pris.
EnglishIts purpose is to purchase goods and services at the best price/quality ratio.
Syftet är att köpa varor och tjänster av hög kvalitet till bästa pris.
EnglishThey should be offered best quality bananas at the lowest possible price.
De skall kunna erbjudas bananer av bästa kvalitet till lägsta möjliga pris.
EnglishThe Committee on Employment and Social Affairs wants a combination of best practices, access, high quality and accessibility.
Utskottet för socialfrågor vill ha en kombination av bästa metoder, tillgänglighet och hög kvalitet.
EnglishTheir active labour market policies combined with better care for women with children offer the best quality of life.
Deras aktiva arbetsmarknadspolitik i kombination med ökat stöd till kvinnor med barn erbjuder den bästa livskvaliteten.
EnglishIt is the best quality support.
EnglishMost importantly we have to do everything to ensure that the new service is of the best quality and that it is trusted by everyone.
Det viktigaste är att vi gör allt för att se till att den nya avdelningen håller högsta kvalitet och att den har allas förtroende.
EnglishIntroducing the laws of the market into education, however, means keeping the best quality for a minority and allowing the quality for the majority to deteriorate.
Att införa marknadslagar i utbildningen är emellertid att reservera kvalitet åt några få genom att förstöra den för de flesta.
EnglishThere is a lot to be welcomed in this directive, and issues around best practice, issues about quality, legal certainty, who is responsible, are also important.
Det finns mycket bra i direktivet, och frågorna rörande bästa praxis, kvalitet, rättslig säkerhet och ansvarighet är också viktiga.
EnglishI believe it is well documented that voluntary and unremunerated donation provides the best blood quality, especially if there is a permanent body of donors.
Jag anser det väl dokumenterat att frivillig blodgivning utan ersättning ger den bästa blodkvaliteten, i synnerhet om man har en fast kår med blodgivare.
EnglishMr President, my group is committed to open markets with free and fair competition as they will provide the best quality products and services at the best price.
Min grupp är för öppna marknader med fri och rättvis konkurrens, eftersom de tillhandahåller de bästa kvalitetsprodukterna och tjänster till bästa pris.
EnglishAction in the initial stages is very important for successfully treating this type of disease and giving sufferers the best possible quality of life.
Att agera i ett tidigt skede är mycket viktigt för att behandlingen av den här typen av sjukdom ska lyckas och för att patienterna ska kunna få bästa möjliga livskvalitet.
EnglishThere is little understanding of what causes type 1 diabetes and attention needs to be turned towards ensuring that sufferers can enjoy the best quality of life possible.
Man förstår inte riktigt vad som orsakar typ 1-diabetes, och uppmärksamheten bör riktas på att garantera diabetikerna en så hög livskvalitet som möjligt.
EnglishIn addition, it might severely compromise access to the best quality lines which, in this very new field of research, are generally considered to be those most recently produced.
Dessutom skulle det allvarligt kunna äventyra åtkomsten till högkvalitativa linjer, som inom detta nya forskningsområde generellt anses vara de senast framställda.
EnglishAs we all know, only feedingstuffs containing the best, high-quality ingredients guarantee animal welfare, optimum performance and high-quality foodstuffs.
Som vi alla vet är det bara foder som innehåller de bästa ingredienserna av högsta kvalitet som garanterar att djuren har det bra, att de ger maximal avkastning och högkvalitativa livsmedel.
EnglishWhile the long-term objectives are based on the latest advice from the World Health Organization, the target values have been set with regard to the best attainable air quality.
Medan de långsiktiga målen grundar sig på de senaste rekommendationerna från Världshälsoorganisationen, har målvärdena fastställts för att uppnå bästa möjliga luftkvalitet.
EnglishThe European Union's wine sector is second to none: it delivers the best quality wine in the world, it is extremely diverse and it is an important part of our cultural heritage.
Europeiska unionens vinsektor är ledande i världen: här levereras det bästa kvalitetsvinet, och det är otroligt mångfaldigt och utgör en betydelsefull del av vårt kulturarv.
EnglishThe profitability of biofuels is manifestly dependent, on the one hand, on producing the maximum quantity from the best-quality production process and, on the other, on its price.
Lönsamheten för biobränslen som drivmedel är uppenbarligen å ena sidan beroende av en optimering av produktionsprocessen, av produktionsvolymen, och å andra sidan av priset.
Other dictionary words
English
  • best quality

Moreover, bab.la provides the English-Dutch dictionary for more translations.