"best suited" translation into Swedish

EN

"best suited" in Swedish

See the example sentences for the use of "best suited" in context.

Context sentences for "best suited" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEach country has to take the measures best suited to fighting the influenza pandemic.
Varje land måste vidta de åtgärder som är bäst anpassade för att bekämpa influensapandemin.
EnglishOn a global scale, the UN - with its importance, experience and legitimacy - is best suited to this work.
På global nivå är FN – med sin räckvidd, erfarenhet och legitimitet – bäst lämpad.
EnglishBecause the population is getting older, new occupations best suited to the elderly will have to be created.
Eftersom befolkningen blir äldre måste nya yrken som bäst passar de äldre skapas.
EnglishAnnual compulsory inspection seems best suited for this purpose, in my opinion.
En årlig obligatorisk periodisk kontroll förefaller enligt min åsikt vara det mest lämpliga tillvägagångssättet.
EnglishUnesco is the body which is best suited for the task.
Unesco är den organisation som passar bäst för att ta detta ansvar.
EnglishIndeed, the Commission is the supranational body best suited to our purposes and is Parliament's best ally.
Kommissionen är i själva verket ett övernationellt organ som passar oss och som är parlamentets bästa allierade.
EnglishIt is strange that neither Switzerland nor any of the EEA countries are among them, although they would be the best suited of all to join.
Nu pågår som bäst förhandlingar om tolv länders anslutning till Europeiska unionen.
EnglishAnd finally the manufacturer should give the consumer better information on which seats are best suited to children.
Och slutligen måste tillverkarna ge konsumenterna bättre information om vilka bilbarnstolar som är lämpliga.
EnglishIt should be possible to opt for solutions that are best suited to various conditions and to each operating environment.
Man måste få en möjlighet att välja de bästa tillämpningarna och lösningarna för olika förhållanden och verksamhetsmiljöer.
EnglishThis is the solution which is best suited to the very specific situation of the fishing industry in the outermost regions.
Den här lösningen är den bäst lämpade för fiskeindustrin i de yttersta randområdena som befinner sig i en mycket specifik situation.
EnglishThe Treaty will still allow the economy to play the role best suited to it in cooperation within the continent.
När länderna uppmanades att i juridisk mening fastställa det som alla efter förhandlingar generellt sett var eniga om, gjorde vi detta utan dröjsmål.
EnglishThe Treaty will still allow the economy to play the role best suited to it in cooperation within the continent.
Fördraget kommer fortfarande att göra det möjligt för ekonomin att fylla den funktion som den är bäst lämpad för inom ramen för samarbetet inom kontinenten.
EnglishThat is not an anti-roads policy, because it will, of course, free up the roads for the kind of transport best suited to them.
Det är inte någon politik emot vägarna, eftersom vägarna därigenom verkligen blir fria för den trafik som utnyttjar dem på ett förnuftigt sätt.
EnglishIt is strange that neither Switzerland nor any of the EEA countries are among them, although they would be the best suited of all to join.
Det är märkligt att det bland dem inte finns ett enda EES-land och inte heller Schweiz, trots att dessa skulle passa allra bäst som EU-medlemmar.
EnglishIn our opinion, however, the UN is the international body best suited to providing humanitarian aid in connection with international disasters.
Vi anser dock att FN är det internationella organ som är bäst skickat att bistå med humanitär hjälp i samband med internationella katastrofer.
EnglishIt is the duty of the Maltese Government to identify which special measures would be best suited and, subsequently, to apply to the EU to adopt such measures.
Det är den maltesiska regeringens plikt att fastställa vilka åtgärder som vore lämpligast och därefter be EU att anta sådana åtgärder.
EnglishI personally am in favour of minimal harmonisation, leaving each Member State free to establish the legislation best suited to its way of doing things.
För egen del är jag för en minimiharmonisering, vilket inte skulle hindra medlemsstaterna från att inrätta den lagstiftning som passar dem bäst.
EnglishIt is therefore up to the individual Member States to find the most effective tools, best suited to their own national circumstances, for achieving the objectives in question.
Det är då upp till de enskilda medlemsländerna att finna effektivaste instrument, nationellt bäst anpassade, för att uppnå målen.
EnglishHowever, we believe that Member States are best suited for ensuring accessible and inclusive schooling for its citizens and residents alike.
Vi anser dock att medlemsstaterna är bäst lämpade att se till att det finns tillgänglig och inkluderande utbildning för både landets medborgare och dem som enbart vistas där.
EnglishWhere there have been problems they have been where it has been pressed into service for uses for where it is not best suited, e. g. packaging or children's toys.
Där problem har uppstått, har dessa uppstått där denna har tillämpats för användning där den inte är bäst lämpad, t.ex. till förpackning eller barnleksaker.

Other dictionary words

English
  • best suited

In the Portuguese-English dictionary you will find more translations.