"best traditions" translation into Swedish

EN

"best traditions" in Swedish

See the example sentences for the use of "best traditions" in context.

Similar translations for "best traditions" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
tradition noun

Context sentences for "best traditions" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe need to build on the best traditions of company law in the whole of Europe.
Vi måste bygga på de bästa lagarna inom företagslagstiftningsområdet i Europa.
EnglishWhat is happening is in direct conflict with the best grassroots traditions in Scandinavia.
Det som pågår strider direkt mot de bästa folktraditionerna i Skandinavien.
EnglishIt runs counter to the best, most noble traditions of one of the most ancient countries on earth.
Det strider mot de bästa, ädlaste traditionerna i ett av världens äldsta länder.
EnglishJustice in the best Egyptian judicial traditions has now been done, and has been seen to be done.
Rättvisa enligt de bästa egyptiska rättstraditioner har nu skipats.
EnglishYou combine the best traditions of your country, the Republic of Ireland, with our European conviction.
Ni förenar de bästa traditionerna från ert land, Irland, med vår europeiska övertygelse.
EnglishResurrecting the 'best' traditions of the Soviet system, the official media endlessly pours out torrents of lies and slander, as in Sakharov's era.
Officiella medier öser ut störtfloder av lögner och förtal i ”bästa” Sovjetanda, precis som på Sacharovs tid.
EnglishWe believe that we have acted in the best traditions of parliamentarians: responsible, exercising leadership and acting with integrity.
Vi anser att vi har agerat enligt de stoltaste traditionerna hos parlamentariker: ansvarigt, under utövandet av ledarskap och med integritet.
EnglishThe legal process is not finished, and it is to be hoped that the final outcome will reflect the best traditions of the Egyptian legal system.
Den rättsliga processen är inte avslutad, och man får hoppas att slutresultatet kommer att återspegla det egyptiska rättssystemets bästa traditioner.
EnglishThe future of the wine sector depends, among other things, on having a symbiotic link between the best traditions of the sector and practical modern developments.
Vinsektorns framtid beror bland annat på att det finns ett symbiotiskt band mellan de bästa traditionerna i sektorn och den praktiska moderna utvecklingen.
EnglishWhat we must do is pay them honour and respect, observe the basic European principle of honouring the dead and keep to the best traditions of tolerance that we have.
Det vi måste göra är att hedra och respektera dem, tillämpa den grundläggande europeiska principen att hedra de döda och hålla fast vid de bästa traditioner av tolerans vi har.
EnglishWe need European assistance and support in securing the return of Kosovo refugees to their hearths as soon as possible in the spirit of the best democratic traditions.
Vi behöver europeisk hjälp och stöd för att se till att flyktingar från Kosovo återförs dit där de hör hemma så snart som möjligt i en anda av bästa demokratiska traditioner.
EnglishThis debate has been in line with the best democratic traditions of this Parliament, and I am grateful for the broad general endorsement of our carefully conducted enlargement policy.
Debatten har varit i linje med de bästa demokratiska traditionerna i detta parlament och jag är tacksam för det breda allmänna stödet för vår omsorgsfullt genomförda utvidgningspolitik.

Other dictionary words

English
  • best traditions

Translations into more languages in the bab.la English-Vietnamese dictionary.