"best use" translation into Swedish

EN

"best use" in Swedish

See the example sentences for the use of "best use" in context.

Context sentences for "best use" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe came to the conclusion that perhaps absorption is not the best term to use.
Vi kom till slutsatsen att absorption kanske inte är den bästa termen att använda.
EnglishThe aim is not, of course, military, but to make the best use of our research.
Syftet är naturligtvis inte militärt utan att använda vår forskning på bästa sätt.
EnglishThis will also ensure that we make the best use of EU taxpayers' money.
Härigenom säkras också att vi använder EU-skattebetalarnas pengar på bästa sätt.
EnglishThis will also ensure that we make the best use of EU taxpayers ’ money.
Härigenom säkras också att vi använder EU – skattebetalarnas pengar på bästa sätt.
EnglishIt is vital that the best possible use be made of these resources for the common good.
Dessa resurser måste användas på bästa möjliga sätt för allmänhetens bästa.
EnglishThe aim is not, of course, military, but to make the best use of our research.
Detta är avgörande, och jag tackar Bodrato för att han klargjort saken.
EnglishInvestment in the education of young people is the best possible use of the EU budget.
Att investera i utbildning av ungdomen är bästa tänkbara sätt att använda EU:s budget.
EnglishIt is in both partners' interests to make the best possible use of it.
Det ligger i båda parters intresse att använda fonden på bästa möjliga sätt.
EnglishHowever, we will use our best endeavours to work as quickly as possible.
Vi kommer emellertid att anstränga oss på alla sätt för att arbeta så snabbt som möjligt.
EnglishIt is important for us constantly to monitor developments and use the best possible methods.
Det är viktigt att vi ständigt följer utvecklingen och använder bästa möjliga metoder.
EnglishOf course, there is also an issue about making the best use of the potential labour force.
Det handlar naturligtvis också om att använda den potentiella arbetskraften på bästa sätt.
EnglishI sincerely hope that best use will be made of this service in the interests of the European Union.
Jag hoppas uppriktigt att EEAS kommer att användas på bästa sätt i EU:s intresse.
EnglishWell-organised education means that national resources are being put to the best possible use.
Ett välorganiserat utbildningssystem innebär att samhällsresurserna utnyttjas optimalt.
EnglishIn this context, a comparison between States could lead to the use of best practices.
Inom detta sammanhang kan en jämförelse mellan staterna faktiskt leda till bättre tillvägagångssätt.
EnglishWell, Innovation Union will make the best use of public money.
Innovationsunionen kommer att använda de offentliga medlen på bästa sätt.
EnglishMr Lukashenko’s regime is doing its best to control use of the Internet by civil society.
Lukasjenkos regim gör sitt bästa för att kontrollera det civila samhällets användning av Internet.
EnglishA single seat is how we could best cut our energy use and save EUR 200 million a year.
Ett enda säte är det bästa sättet att minska vår energianvändning och spara 200 miljoner euro om året.
EnglishThis means we can look at how to make best use of the resources that we do have available.
Det innebär att vi kan ta reda på hur vi på bästa sätt kan använda de resurser som finns tillgängliga.
EnglishAnalysis of this data will certainly help to ensure that best use is made of the investments.
Analysen av uppgifterna kommer säkerligen att bidra till att investeringarna används på bästa sätt.
EnglishIt should remain our common objective to make the best use of it.
Vi bör ha som gemensamt mål att använda det på bästa sätt.

Other dictionary words

English
  • best use

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Chinese-English dictionary.