"best use of" translation into Swedish

EN

"best use of" in Swedish

See the example sentences for the use of "best use of" in context.

Context sentences for "best use of" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe aim is not, of course, military, but to make the best use of our research.
Syftet är naturligtvis inte militärt utan att använda vår forskning på bästa sätt.
EnglishThis will also ensure that we make the best use of EU taxpayers' money.
Härigenom säkras också att vi använder EU-skattebetalarnas pengar på bästa sätt.
EnglishThis will also ensure that we make the best use of EU taxpayers ’ money.
Härigenom säkras också att vi använder EU – skattebetalarnas pengar på bästa sätt.
EnglishThe aim is not, of course, military, but to make the best use of our research.
Detta är avgörande, och jag tackar Bodrato för att han klargjort saken.
EnglishOf course, there is also an issue about making the best use of the potential labour force.
Det handlar naturligtvis också om att använda den potentiella arbetskraften på bästa sätt.
EnglishI sincerely hope that best use will be made of this service in the interests of the European Union.
Jag hoppas uppriktigt att EEAS kommer att användas på bästa sätt i EU:s intresse.
EnglishWell, Innovation Union will make the best use of public money.
Innovationsunionen kommer att använda de offentliga medlen på bästa sätt.
EnglishThis means we can look at how to make best use of the resources that we do have available.
Det innebär att vi kan ta reda på hur vi på bästa sätt kan använda de resurser som finns tillgängliga.
EnglishAnalysis of this data will certainly help to ensure that best use is made of the investments.
Analysen av uppgifterna kommer säkerligen att bidra till att investeringarna används på bästa sätt.
EnglishIt should remain our common objective to make the best use of it.
Vi bör ha som gemensamt mål att använda det på bästa sätt.
EnglishThis would be a good way of ensuring that the best use is made of our work.
Det är helt enkelt meningsfullt för att vi på ett optimalt sätt skall kunna utnyttja det arbete som vi har uträttat.
EnglishMay I suggest that we work together and do our utmost to make the best use of these possibilities.
Låt mig föreslå att vi arbetar tillsammans och gör vårt yttersta för att utnyttja möjligheterna på bästa sätt.
EnglishWe certainly want to make the best use of this opportunity.
Vi vill verkligen göra det bästa av detta tillfälle.
EnglishSecondly, I would like to ask the Commission to look at the best use for the larger decommissioned boats.
För det andra vill jag be kommissionen att undersöka det bästa sättet att använda de större utrangerade båtarna.
EnglishIt is crucial that the Commission makes the best use of existing human resources and promotes new recruitment.
Det är nödvändigt att kommissionen optimerar användandet av befintlig personal och främjar nya antagningar.
EnglishWe can help local authorities to implement related EU policies and to make best use of EU funding.
Vi kan hjälpa lokala myndigheter med att genomföra EU-åtgärder på området, och med att utnyttja EU-finansiering på bättre sätt.
EnglishWe need to make a timely start as regards working on the question of how to make the best use of the frequency spectrum dividend.
Vi måste i god tid ta upp frågan om hur tilldelningen av frekvensspektrum kan genomföras på bästa sätt.
EnglishThe key thing is how to make best use of the money, to cater for the very problem that the honourable Member mentions.
Nyckelfrågan är hur man skall använda pengarna bäst för att sörja för just det problem den ärade ledamoten tog upp.
EnglishWe must make the best use of the experience and good relations which individual Member States have with certain regions.
Vi måste på bästa sätt använda den erfarenhet och goda förbindelser som enskilda medlemsstater har med vissa regioner.
EnglishThese are partly technical but no less important issues involving ways in which one can best use the Internet.
Det handlar alltså till en del om tekniska, men icke desto mindre viktiga frågor om hur man på bästa sätt kan utnyttja Internet.

Other dictionary words

English
  • best use of

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Vietnamese dictionary.