"best value" translation into Swedish

EN

"best value" in Swedish

See the example sentences for the use of "best value" in context.

Similar translations for "best value" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
value noun
value verb
Swedish
to value verb

Context sentences for "best value" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLooking at this report, the phrase that stands out is 'best value for money '.
När man betraktar detta betänkande är satsen? bäst valuta för pengarna? iögonenfallande.
EnglishLooking at this report, the phrase that stands out is 'best value for money'.
När man betraktar detta betänkande är satsen ?bäst valuta för pengarna? iögonenfallande.
EnglishEven the best law has no value as long as it exists only on paper.
Till och med de bästa lagar har inget värde så länge de bara finns på papper.
EnglishBecause of these errors, best value for money was not ensured.
På grund av dessa brister har man inte kunnat garantera bästa valuta för pengarna.
EnglishBut best value can never be based on purely financial criteria.
Men bästa valuta för pengarna kan aldrig bygga på rent ekonomiska kriterier.
EnglishWhat is the best way of getting value for money for our citizens?
Vilket är det bästa sättet att ge medborgarna valuta för pengarna?
EnglishTo get the best value from these opportunities, the tourism sector must be properly understood.
För att få ut så mycket som möjligt av dessa möjligheter måste man förstå turistsektorn på rätt sätt.
EnglishWhat is the best way of getting value for money for our citizens?
– Jag vill kommentera två grannländers anslutningsprocess.
EnglishWe should be looking to achieve best value for our citizens and a transparent process for those tendering.
Vi bör sträva efter bästa valuta för pengarna för våra medborgare och en genomblickbar process för anbudsgivarna.
EnglishSo our experience is that the best way to add value is through historical and international comparisons.
Vår erfarenhet är alltså att det bästa sättet att skapa mervärde är genom historiska och internationella jämförelser.
EnglishHow to achieve the best added value component for the national effort: that should be the European policy.
På vilket sätt får man mest mervärde ur de nationella ansträngningarna? Detta borde vara den europeiska nivåns politik.
EnglishBecause the lowest price is not always the best value, they are preventing the citizen getting the best deal.
Eftersom det lägsta priset inte alltid ger bäst valuta för pengarna så hindrar de medborgaren från att göra det bästa avslutet.
EnglishGovernment procurement is about providing the best equipment, at the best value for the taxpayers, in the tanker procurement.
Statlig upphandling handlar om att få bästa utrustning till bästa värde för skattebetalarna vid upphandling av tankflygplan.
EnglishWe must get the best possible value for money from these other institutions and ask them to re-examine their budget spending.
Vi måste få bästa möjliga valuta för pengarna från de andra institutionerna och be dem att undersöka sina budgetutgifter på nytt.
EnglishAt a time of intense pressure on public finances, we must have the right procedures in place to deliver best value for money.
Våra offentliga finanser är just nu starkt pressade, och vi behöver i det läget arbeta på ett sätt som ger bästa möjliga resultat till lägsta möjliga kostnad.
EnglishIn all, therefore, I have the greatest difficulty in arguing that this House or the British representation provide best value.
Sammanfattningsvis har jag mycket svårt att argumentera för att Europaparlamentet eller att den brittiska representationen skulle ge mest valuta för pengarna.
EnglishThis policy makes it possible to ensure the best added value for use of public money and puts downward pressure on the high level of prices within the European area.
Denna politik möjliggör bästa möjliga mervärde vid bruket av offentliga medel och bidrar till en sänkning av den höga prisnivån inom EU-området.
EnglishEqually I support the reference to organic, local and regional products, but this cannot entirely replace the necessity of best value for money or variety.
Jag stöder också hänvisningen till ekologiska, lokala och regionala produkter men detta kan inte helt ersätta nödvändigheten av mest valuta för pengarna eller sorten.
EnglishWe need to support their work, especially in the new Member States, and to provide the opportunity for exchanges of best practices and added value for the benefit of the health of our citizens.
Vi måste stödja deras arbete, i synnerhet i de nya medlemsstaterna, och ge möjlighet till utbyte av bästa metoder och mervärde till förmån för våra medborgares hälsa.
EnglishOur continuous efforts towards simplification will ensure that we attract the best participants, irrespective of size or origin, and that we get the best value for our investment.
Våra fortsatta förenklingsinsatser kommer att kunna garantera att vi kan locka till oss de bästa deltagarna, oavsett nivå eller ursprung, och att våra investeringar ger goda resultat.

Other dictionary words

English
  • best value

Even more translations in the English-Swahili dictionary by bab.la.