"best way" translation into Swedish

EN

"best way" in Swedish

See the example sentences for the use of "best way" in context.

Similar translations for "best way" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
way noun

Context sentences for "best way" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA measured policy is, in our opinion, the best way to achieve these objectives.
En övervägd politik är det lämpligaste sättet att uppnå de mål vi eftersträvar.
EnglishThe Commission will have to reflect on the best way to move forward in this area.
Kommissionen måste fundera över det bästa sättet att gå vidare på detta område.
EnglishWe do not believe that a common strategy is the best way to deal with the issue.
Vi anser inte att en gemensam strategi är det bästa sättet att hantera frågan.
EnglishThe meeting will consider what is the best way to deal with these various topics.
På det mötet kommer vi att diskutera hur dessa frågor kan behandlas på bästa sätt.
EnglishRegional food chains would help us to monitor the quality of food in the best way.
Med hjälp av regionala livsmedelskedjor kan man bäst kontrollera matens kvalitet.
EnglishI do not think that that is the best way to approach an agreement of this kind.
Jag tror inte att det är det bästa sättet att närma sig ett avtal av den här typen.
EnglishIn my view, the best and most appropriate way is to include it in Appendix II.
Det bästa och lämpligaste sättet är enligt min mening att ta in arten i bilaga II.
EnglishCows should eat grass and this is the best way of preventing what is occurring now.
Kor bör äta gräs och det är också det bästa sättet att undvika denna situation.
EnglishI think this is the best way to show our respect for the victims of the massacre.
Jag anser att det här är det bästa sättet att visa vår respekt för massakerns offer.
EnglishIt is also the best way to avoid frustration and violence among young Tibetans.
Det är också det bästa sättet att undvika frustration och våld bland unga tibetaner.
EnglishI am not sure that this is the best way of supporting our own e-commerce industry.
Jag är inte säker på att detta är det bästa sättet att stödja vår elektronikhandel.
EnglishA ten-year phase-out is the best way of promoting the welfare of laying hens.
En avveckling under tio år är det bästa sättet att främja värphönsens välfärd.
EnglishAs Montesquieu said – in the best possible way – and I shall say it in French:
Som Montesquieu sa – på bästa möjliga sätt – och jag ska säga det på franska:
EnglishWe believe that this is the best way to serve the interests of the consumer.
Vi tror, herr ordförande, att vi med detta krav tjänar konsumenten på bästa sätt.
EnglishBut the best way to promote job security is for companies to be successful.
Men den bästa sättet att öka jobbens säkerhet är att företagen är framgångsrika.
EnglishI believe that the best way to address this latter issue is through negotiation.
Jag tror att det bästa sättet att ta itu med den senare frågan är genom förhandlingar.
EnglishSo there is a good opportunity for us to debate and find the best way forward.
Så vi har en god möjlighet att debattera detta och att finna den bästa vägen framåt.
EnglishThe best way to negotiate with Russia is from a coherent and unified position.
Det bästa sättet att förhandla med Ryssland är från en samstämmig och enad position.
EnglishThe best way to increase competitiveness is to allow fish stocks to recover.
Det bästa sättet att öka konkurrenskraften är att låta fiskbestånden återhämta sig.
EnglishThat, in fact, is the best way of optimising the production of native species.
Detta är faktiskt bästa sättet att optimera produktionen av inhemska arter.

Other dictionary words

English
  • best way

Translations into more languages in the bab.la Czech-English dictionary.