"best way to do" translation into Swedish

EN

"best way to do" in Swedish

See the example sentences for the use of "best way to do" in context.

Context sentences for "best way to do" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI believe that showing them violence on a daily basis is not the best way to do so.
Att dagligen visa dem våld är inte det bästa sättet, anser jag.
EnglishI believe that the best way to do that is through strict monitoring and annual reporting.
Jag tror att det bästa sättet att göra det är genom noggrann tillsyn och årlig rapportering.
EnglishThe best way to do this is to offer no support for the transportation of animals within the EU.
Detta sker bäst genom att inget stöd utgår till transport av djur inom EU.
EnglishThat is why targeted full harmonisation is the best way to do it.
Det är därför som målinriktad fullständig harmonisering är det bästa sättet att göra det på.
EnglishThe best way to do this is to show we mean business by driving on with our own proposals.
Det bästa sättet att göra detta är att visa att vi menar allvar genom att driva på våra egna förslag.
EnglishThe best way to do so would be by reducing their own salaries.
Bästa sättet att göra detta på vore att de sänkte sina egna löner.
EnglishOf course, the best way to do this would have been by voting on this important report today.
Den bästa statushöjningen hade naturligtvis varit omröstningen om det viktiga Buitenwegbetänkandet i dag.
EnglishThe best way to do this is to create good conditions for legal, operationally sound alternatives.
Det bästa sättet att göra detta är att skapa goda villkor för lagliga, driftsmässigt säkra alternativ.
EnglishAnd the best way to do this would be to talk and to reach an agreement on humanitarian aid.
Och det bästa sättet skulle vara att vi talar om saken och att vi kan komma överens om det humanitära biståndet.
EnglishOur group wants to support the farmers, but the best way to do this is not by burying one's head in the sand.
Vår grupp vill försvara jordbrukarnas synpunkter, men det gör man inte genom att stoppa huvudet i sanden.
EnglishThe great question is: what is the best way to do this?
Den stora frågan är: hur gör vi det på bästa sätt?
EnglishIt is now a question of the best way to do it.
Frågan är nu hur man på bästa sätt gör detta.
EnglishThe best way to do this is to ensure that the benefits of a single currency and a single market are fully exploited.
Det bästa sättet är att se till att fördelarna med den gemensamma valutan och den inre marknaden utnyttjas fullt ut.
EnglishHowever, I am not so sure that deregulation is the best way to do that.
Jag är dock inte så säker på att just liberalisering är den bästa vägen att göra det, utan det finns andra åtgärder som är mycket bättre.
EnglishAnd the simplest and best way to do so is through a double majority system, even if we are aware of the difficulties this will entail.
Och det bästa sättet, vilket även är det enklaste, att göra det är med dubbla majoritetsbeslut även om vi är medvetna om de stora svårigheter som detta medför.
EnglishI believe the best way to do that is to avoid pessimism and not to go back to a situation of crisophilie, a crisis for the sake of a crisis.
Jag anser att det bästa sättet att göra detta är att undvika pessimism och inte gå tillbaka till en situation av ”krisfilosofi”, en kris för krisens egen skull.
EnglishAs the rapporteur himself mentioned, the best way to do this is to develop a global strategy of economic and political cooperation with these countries.
Det bästa sättet för detta är, vilket föredraganden själv nämner, att utveckla en global strategi för ekonomiskt och politiskt samarbete med dessa länder.
EnglishThis paper is designed to stimulate public debate on the usefulness of improving energy efficiency in the European Union and the best way to do this.
Grönboken är tänkt att stimulera till en allmän debatt om nyttan med att förbättra energieffektiviteten inom Europeiska unionen, och hur man på bästa sätt kan göra detta.
EnglishIt is therefore amazing that so little money has been allocated to creating good, solid demonstration projects which can really show others the best way to do things.
Därför är det otroligt att det har avsatts så litet pengar till att skapa bra, solida demonstrationsprojekt, som verkligen kan visa andra hur man gör det bäst.
EnglishFinally, we can give leadership, as we already have done, and the best way to do so is by example, not merely by criticising people who do not agree with us.
Slutligen, vi kan visa ledarskap, vilket vi redan har gjort, och det bästa sättet att göra det på är genom att föregå med exempel, inte endast genom att kritisera människor som inte håller med oss.

Other dictionary words

English
  • best way to do

Moreover, bab.la provides the French-English dictionary for more translations.