"best ways" translation into Swedish

EN

"best ways" in Swedish

See the example sentences for the use of "best ways" in context.

Similar translations for "best ways" in Swedish

best noun
Swedish
best adjective
Swedish
best adverb
well noun
well adjective
well adverb
way noun

Context sentences for "best ways" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOne of the best ways of addressing this is by looking at the advertising industry.
Ett av de bästa sätten att ta itu med frågan, är att granska reklambranschen.
EnglishOne of the best ways of catching criminals is to track their ill-gotten gains.
Ett av de bästa sätten att få tag på brottslingar är att följa hur deras pengar förflyttas.
EnglishOne of the best ways of doing that has since 1986 been business impact assessment.
Ett av de instrumenten är att sedan 1986 bedöma effekten på företag.
EnglishVolunteering and partnership are the best ways to ensure that involvement.
Volontärarbete och partnerskap är de bästa sätten att garantera detta.
EnglishThose are also the best ways to combat poverty and exclusion.
Detta är också bästa sättet att bekämpa fattigdom och utslagning.
EnglishThat is one of the best ways to combat illegal immigration.
Detta är ett av de bästa sätten för att bekämpa illegal invandring.
EnglishI also broadly agree that biogas is one of the best ways of processing biomass in Europe.
Jag instämmer också till stora delar i att biogas är ett av de bästa sätten att behandla biomassa i Europa.
EnglishFor example, Liberals believe that fair trade, in particular, is one of the best ways of fighting poverty.
Liberalerna anser till exempel att rättvis handel är ett av de bästa sätten att bekämpa fattigdom.
EnglishA meeting was held yesterday in Brussels of a group of experts specifically to analyse the best ways of tackling this situation.
Men som jag sade uppmärksammas situationen inte bara av kommissionen utan också av rådet.
EnglishWe have to continue to search for the best ways.
Vi måste fortsätta att leta efter de bästa metoderna.
English   – Would the Commissioner agree that one of the best ways to manage waste is not to create it?
   – Skulle kommissionsledamoten kunna hålla med om att ett av de bästa sätten att hantera avfall är att inte producera det?
EnglishMoreover, we did our best to find ways of dispelling or accommodating these reservations, but unfortunately to no avail.
Vi gjorde vårt bästa för att finna utvägar och lösningar för att tillmötesgå dem - men misslyckades tyvärr.
EnglishThe project is also investigating the best ways to provide feedback to farmers, consumers and other stakeholders.
I projektet undersöks också de bästa sätten för återkoppling till jordbrukarna, konsumenterna och andra intressenter.
EnglishWe know that one of the best ways to help them out of poverty is to help the entrepreneurs in poorer countries.
Vi vet att ett av de bästa sätten att hjälpa dem att ta sig ur fattigdomen är att stödja entreprenörskap i fattiga länder.
EnglishA meeting was held yesterday in Brussels of a group of experts specifically to analyse the best ways of tackling this situation.
I går hölls ett möte i Bryssel med en expertgrupp just för att analysera bästa sättet att ta itu med situationen.
EnglishHaving mentioned condoms, it must be said that this is one of the best and safest ways of preventing the spread of the epidemic.
När vi talar om kondomer, måste jag nämna att detta är ett av de bästa och säkraste sätten att förhindra spridningen av epidemin.
EnglishThe national parliaments must choose the best and most practicable ways of achieving the national emission ceilings that have now been proposed.
De nationella parlamenten måste välja bästa framkomliga väg för att uppnå de nu föreslagna nationella utsläppstaken.
EnglishThey do vary between the countries, but we need to give each other examples and to monitor the best ways that could be used thereafter.
Praxis varierar mellan olika länder, men vi behöver ge varandra goda exempel och övervaka det bästa sättet som kan användas framöver.
EnglishThe discussion should, instead, centre on the opposite question: what are the best ways and means to make decisions, not to block them?
Diskussionen borde i stället koncentreras på den motsatta frågan: vilka är de bästa metoderna för att fatta beslut, inte att blockera dem?
EnglishI believe that one of the best ways forward is to engage more African Union troops to act as peace-keepers in the Darfur region.
Jag tror att ett av de bästa sätten att gå vidare är att engagera fler trupper från Afrikanska unionen för att verka som fredsbevarare i Darfurområdet.

Other dictionary words

English
  • best ways

Even more translations in the Korean-English dictionary by bab.la.