EN better
volume_up
{noun}

better
volume_up
den bättre {comm. gen.}
I was aware of what was going on, admittedly from the better side of that border.
Jag var medveten om vad som pågick, visserligen från den bättre sidan av gränsen.
This is the current price of the advantages listed, of the better world.
Det är dagens pris för de uppräknade fördelarna, för den bättre världen.
Perhaps we have to work on our geopolitical identity to define it better.
Vi behöver kanske arbeta på vår geopolitiska identitet för att definiera den bättre.

Context sentences for "better" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA better quality of service is needed, as the Cashman report rightly points out.
Tjänsternas kvalitet måste höjas, vilket med rätta påpekas i Cashmans betänkande.
EnglishWe should perhaps all keep in mind our common stated goal of 'better regulation'.
Vi borde kanske alla hålla vårt gemensamma mål om ?förenklade regler? i åtanke.
EnglishThe PPE finds the Commission proposal quite good, but we think it could be better.
Kommissionsförslaget får högt betyg av PPE, men vi menar att det kan förbättras.
EnglishPeople better qualified than I on this subject have spoken strongly on the matter.
Det har höjts mäktigare röster än min egen för bestämda uttalanden i denna fråga.
EnglishWe should perhaps all keep in mind our common stated goal of 'better regulation '.
Vi borde kanske alla hålla vårt gemensamma mål om? förenklade regler? i åtanke.
EnglishIs it better to maintain a fixed or flexible exchange rate during a recession?
Är det bäst att behålla en fast eller rörlig växelkurs under en konjunkturnedgång?
EnglishWhen telecommunications is your business, you better have your headsets together
När du jobbar inom telekommunikation är det extra viktigt att ha högklassiga headset
EnglishIt is better not to intrude in the internal affairs of another country, is it not?
Det bästa är att man inte lägger sig i ett annat lands interna affärer, inte sant?
EnglishA tool to get a grip on an outturn is so much better than just a grip on promises.
Det handlar inte bara om att avge löften utan om att faktiskt göra någonting.
EnglishJust a few minutes ago, someone used the expression a "better quality of life' .
Någon använde I dag, för bara ett par minuter sedan, uttrycket " ett värdigare liv" .
EnglishBetter coordination between Parliament, me and my services should start right now.
Större samordning mellan parlamentet, mig och min förvaltning måste börja nu.
EnglishFor better or for worse, we are shaping Europe's future by how we raise our children.
I med- eller motgång formar vi Europas framtid genom hur vi uppfostrar våra barn.
EnglishMr President, I would just like to address this question of better regulation.
Herr talman! Jag skulle vilja ta upp just den här frågan om regelförenkling.
EnglishIt will lead to better security, to employment and to greater development.
Det kommer att leda till ökad säkerhet, till sysselsättning och ökad utveckling.
EnglishLike others, though, we take the view that a weak version is better than nothing.
. – Jag har varit parlamentsledamot i 40 år och 25 av dem i denna ärevördiga kammare.
EnglishJust a few minutes ago, someone used the expression a " better quality of life '.
Någon använde I dag, för bara ett par minuter sedan, uttrycket " ett värdigare liv ".
EnglishToday, with the enlargement of the European Union, the situation has not got better.
Med utvidgningen av Europeiska unionen har situationen i dag inte förbättrats.
EnglishFrankly, what you have been engaged upon is nothing better than a giant deceit.
Det ni har ägnat er åt är uppriktigt sagt ingenting annat än ett gigantiskt bedrägeri.
EnglishI would like to invite you to share this approach because we do not have a better one.
Jag uppmanar er att ställa er bakom denna strategi för det är den bästa vi har.
EnglishAt Pepsi, two-thirds of their revenue growth came from their better foods.
Hos Pepsi kom två tredjedelar av deras ökade omsättning från deras nyttigare mat.