"better governance" translation into Swedish

EN

"better governance" in Swedish

better governance
SV
  • bättre styrning

Context sentences for "better governance" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

It would also raise questions about whether the government is serious about its proclamation of "less government and better governance".
We know that companies with more women in leadership roles have improved performance, higher financial returns, and better governance, leadership, and decision-making.
There was need for better governance and pro-people administration to ensure democracy.
To work together for better governance and for the good of the people who put them there.
Roughly around 10-15 percent are looking at exposing corruption, getting better governance.
Why didn't you take up the matter with the higher ups for better governance when you were in service?
Better governance facilitated these factors and enabled the state to more efficiently utilise its scarce resources.
By being part of the process, academics are able to apply their conceptual approaches that can contribute to better governance.
We will never have better governance unless there is a some real and personal skin in the game for their actions.
Chennai just figured how to bring better governance to its masses.

Context sentences for "better governance" in Swedish

EnglishFirstly, in principle the EU aims to contribute to better world governance.
För det första har EU i princip för avsikt att bidra till ett bättre världsstyre.
EnglishOn the basis of this idea of national plans, I feel we could achieve better governance.
På grundval av den här idén om inhemska planer tror jag vi kan uppnå bättre ledning.
EnglishWe need tools for anticipating problems as well as better governance in each of these establishments.
Vi har haft ett sådant sedan den 1 januari, särskilt tack vare parlamentsledamöterna.
EnglishOn the basis of this idea of national plans, I feel we could achieve better governance.
Barnen är extra sårbara och behöver specifikt stöd, framför allt via lämpliga FN-organ, exempelvis Unicef.
EnglishI was listening very carefully to the calls for better governance.
Jag lyssnade mycket noga på kraven på bättre styrelseformer.
EnglishMr President, better economic governance is required with earlier warnings and earlier actions.
(EN) Herr talman! Vi behöver bättre ekonomisk styrning med tidigare varningar och tidigare åtgärder.
EnglishThese countries have worked for better governance and mobilised their own financial resources.
Dessa länder har arbetat för bättre samhällsstyrning och har mobiliserat sina egna finansiella resurser.
EnglishFor example we saw a move towards achieving better governance.
Vi såg till exempel en rörelse mot att uppnå bättre styre.
EnglishIt also requires, according to the analysis and many of its conclusions, better governance in the euro zone.
Detta kräver också, enligt analysen och många av slutsatserna i denna, bättre styrning i euroområdet.
EnglishI do not know whether that should be called better Lisbon governance, as it is referred to in the headings of EU documents.
Jag vet inte om det ska kallas bättre Lissabonförvaltning, som det kallas i EU-dokumentens rubriker.
EnglishNew rules for better economic governance are still being implemented but this nonetheless remains insufficient.
Nya regler för bättre ekonomisk styrning håller fortfarande på att genomföras, men det är fortfarande inte tillräckligt.
EnglishAccordingly, improved governance and better implementation of the law will lead to more sustainable forest management.
Bättre styre och bättre genomförande av lagstiftningen kommer därför att leda till en mer hållbar skogsförvaltning.
EnglishThese losses in resources can be compensated for by better governance and a fairer and more efficient taxation system.
Det går att kompensera dessa resursförluster med bättre förvaltning och ett rättvisare och effektivare skattesystem.
EnglishAccordingly, improved governance and better implementation of the law will lead to more sustainable forest management.
Min fråga är därför hur kommissionen, och kommissionsledamoten i synnerhet, tänker sätta stopp för denna typ av verksamhet?
EnglishI will finish, Mr President, ladies and gentlemen, with this notion of better governance of partnerships at national level.
Herr talman, mina damer och herrar! Jag avslutar med idén om bättre styrelseformer för partnerskapen på nationell nivå.
EnglishThe legislative and work programme I am presenting today therefore represents a major step towards better European governance.
Det lagstiftnings- och arbetsprogram som jag lägger fram i dag är också ett steg mot bättre styrelseformer i Europa.
EnglishThe European Parliament is committed to a strong Europe and better economic governance, with more growth and better prosperity.
Europaparlamentet vill ha ett starkt EU och en bättre ekonomisk styrning som sätter fart på tillväxten och ökar välståndet.
EnglishWe can suggest all the conditions on aid in order to ensure better governance, but the Chinese come in and destroy that.
Vi kan föreslå alla möjliga villkor för biståndet i syfte att garantera bättre styrelseformer, men Kina kommer in och förstör detta.
EnglishThis is based on a premise of better economic governance at EU level and of more thorough coordination of economic policy.
Detta bygger på antagandet om ett bättre ekonomiskt styrelseskick på EU-nivå och en mer noggrann samordning av den ekonomiska politiken.
EnglishThe EU-Tunisia Neighbourhood Action Plan includes sweeping commitments in the field of human rights, democracy and better governance.
EU:s grannskapsprogram med Tunisien innebär åtaganden inom området för mänskliga rättigheter, demokrati och bättre förvaltning.

Similar translations for "better governance" in Swedish

governance noun
better adverb
better adjective
Swedish
better noun
corporate governance noun
corporate governance
good governance noun
environmental governance noun
better late than never
better off
better than adjective