"better than" translation into Swedish

EN

"better than" in Swedish

EN better than
volume_up
{adjective}

better than
This summit was better than the Cairo Summit, but that was hardly difficult!
Detta toppmöte var bättre än toppmötet i Kairo, men det var knappast så svårt!
The text might not be the best, but it is an opportunity and is better than nothing.
Texten kanske inte är den bästa, men den är ett tillfälle och bättre än ingenting.
It is not much, and it is not enough, but it is better than nothing.
Det är inte mycket och det är inte tillräckligt men det är bättre än inget.

Similar translations for "better than" in Swedish

better noun
better adjective
Swedish
better adverb
to better verb
well noun
well adjective
well adverb
than conjunction
than preposition
Swedish

Context sentences for "better than" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBetter late than never because all companies must be primed for the 21st century.
Bättre sent än aldrig eftersom alla företag måste göra sig klara för 2000-talet.
English(NL) 'Prevention is better than cure' is the motto of the European Commission.
(NL) ”Det är bättre att förebygga än att behandla”, är mottot för kommissionen.
EnglishThe principle that prevention is better than cure has proven to be true here.
Principen att det är bättre att förebygga än att bota har visat sig vara riktig.
EnglishThe document is balanced, and one could say this about it: better late than never.
Dokumentet är balanserat och man kan säga följande om det: bättre sent än aldrig.
EnglishPeople better qualified than I on this subject have spoken strongly on the matter.
Det har höjts mäktigare röster än min egen för bestämda uttalanden i denna fråga.
EnglishAnd nowhere else is there a better example of this than with the Wright brothers.
Och ingen annanstans finns det ett bättre exempel på detta än med bröderna Wright.
EnglishThe rules Sweden had before were better and clearer than the current EU rules.
De regler som Sverige hade tidigare var bättre och tydligare än dagens EU-regler.
EnglishA tool to get a grip on an outturn is so much better than just a grip on promises.
Det handlar inte bara om att avge löften utan om att faktiskt göra någonting.
EnglishMy colleagues probably consider them better partners than the current government.
Mina kolleger anser troligen att dessa är bättre partner än den sittande regeringen.
EnglishI have no idea why I expected your art to show better taste than your wardrobe.
Jag kan inte förstå varför jag förväntade mig mer stil av er konst än av era kläder.
EnglishLike others, though, we take the view that a weak version is better than nothing.
. – Jag har varit parlamentsledamot i 40 år och 25 av dem i denna ärevördiga kammare.
EnglishAnti-racist justice in the Netherlands is no better than in Peking or Djakarta.
Nederländernas antirasistiska rättvisa är inte värd mer än den i Peking och Djakarta.
EnglishFrankly, what you have been engaged upon is nothing better than a giant deceit.
Det ni har ägnat er åt är uppriktigt sagt ingenting annat än ett gigantiskt bedrägeri.
EnglishI think we have better things to do than to promote controversial research.
Jag anser att vi har bättre saker att göra än att främja kontroversiell forskning.
EnglishIn fact, let me give you a higher and better authority even than John Maynard Keynes.
Låt mig i stället ge er en högre och bättre auktoritet än John Maynard Keynes.
EnglishMaybe 'charter ' is a better word than 'treaty ', and certainly more achievable.
Kanske är " stadga " ett bättre ord än " fördrag ", och säkert lättare att förverkliga.
EnglishThere is an expression in Dutch that says: prevention is better than cure.
Det finns ett uttryck som lyder så här: ”det är bättre att förebygga än att bota”.
EnglishThe Zimbabwean population deserves a far better government than it has at the moment.
Befolkningen i Zimbabwe förtjänar en mycket bättre regering än den nuvarande.
EnglishMaybe 'charter' is a better word than 'treaty', and certainly more achievable.
Kanske är " stadga" ett bättre ord än " fördrag" , och säkert lättare att förverkliga.
EnglishI think article 4 is technically better in this proposal than last time.
Jag tycker att artikel 4 är tekniskt bättre i detta förslag än i förra omgången.