"between the lines" translation into Swedish

EN

"between the lines" in Swedish

EN between the lines
volume_up
[example]

between the lines
This is a considerable risk and it becomes evident when we read between the lines.
Enligt min mening är den risken inte försumbar, om man läser litet mellan raderna.
The European Council's report attests to this if one reads between the lines.
Europeiska rådets rapport är ett intyg på detta om man läser mellan raderna.
In this case, there is no additional spacing between the lines.
Här finns inget extra avstånd mellan raderna.

Context sentences for "between the lines" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis was a so-called pipeline that was created between budget lines 3307 - information policy - and 3308.
Där rörde det sig om en så kallad pipeline som lades in mellan budgetposten Informationspolitik 3307 och 3308.
EnglishI hope that reading between the lines will make it clear that my aim is to give the report a positive, encouraging tone.
Jag hoppas att ni kan läsa genom raderna att mitt mål är att ge betänkandet en positiv och uppmuntrande ton.
EnglishDetermine the spacing between the lines here.
Här definierar Du avståndet mellan rader.
EnglishFirstly, we made a recommendation regarding a procedure to be followed in order to differentiate between subscriber lines.
För det första har vi gett ut en rekommendation avseende det förfaringssätt som skall iakttas då man delar upp anslutningar.
EnglishWe must also be careful that we do not endanger the balance of spending between budgetary lines too much, because many are near the minimum possible level of appropriations.
Vi måste också vara försiktiga så att vi inte riskerar utgiftsbalansen mellan de olika budgetposterna alltför mycket, för många ligger nära minimilinjen för avsättningar / anslag.