EN bias
volume_up
{noun}

1. general

bias (also: favour)
volume_up
partiskhet {comm. gen.}
This is a graph demonstrating the presence of publication bias in studies of publication bias.
. ~~~ i studier av publikations-partiskhet(bias).
Detta avslöjar er verkliga partiskhet.
The bias and manipulation of the trial and the accused were a travesty of any sense of justice.
Den partiskhet och det manipulerande som rättegången präglades av, och som den åtalade utsattes för, var en travesti på all form av rättvisa.
bias (also: prejudice, stereotype)
volume_up
fördom {comm. gen.}
I consider that the bias in favour of a correlation between lower taxes and lower unemployment is far too optimistic.
Jag anser alltså att fördomen om korrelationen mellan låg skatt och låg arbetslöshet är alldeles för optimistisk.
The problems with having a theory is that your theory may be loaded with cognitive biases.
Problemet med att ha en teori är att din teori kan vara full med kognitiva fördomar.
Furthermore, the Commission does not have any bias against initiatives by Member States, especially when such initiatives are in line with the priorities defined by the Tampere European Council.
Kommissionen har för övrigt inte några fördomar mot initiativ från medlemsstaterna, framför allt när dessa ligger i linje med de prioriteringar som fastställts av Europeiska rådet i Tammerfors.
bias (also: slant)
volume_up
vinkling {comm. gen.} [fig.]
On account of this bias, I voted against this report.
Det var denna vinkling som fick mig att rösta emot betänkandet.
It has not established evidence, it has merely provided a platform for anti-American bias.
Man har inte fastställt några bevis, utan bara tillhandahållit en plattform för en anti-amerikansk vinkling.
It would be good to acknowledge the past without politics, without present-day political bias, and to formulate a common historical narrative.
Det vore bra om det förflutna kunde erkännas utan politik, utan dagens politiska vinkling, och om en gemensam historisk berättelse upprättades.
bias (also: prejudice)
volume_up
fördomsfullhet {comm. gen.}

2. textiles

bias
volume_up
lutning {comm. gen.}
bias
volume_up
diagonal {comm. gen.}

3. business

bias

4. technology: "electricity"

bias
volume_up
förspänning {comm. gen.}

Synonyms (English) for "bias":

bias

Context sentences for "bias" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis must be corrected, otherwise we could be accused of memory loss and of bias.
Detta måste ändras, för i annat fall kan vi anklagas för minnesförlust och fördomar.
EnglishThis demonstrates the imbalance in the Council's work and its political bias.
Det visar på obalansen mellan rådets arbete och dess politiska ensidighet.
EnglishThese areas of bias are obvious in the current problem regarding indicators.
Dessa snedvridningar kan iakttas i den aktuella problematiken i fråga om indikatorer.
EnglishI have no view, then, as to whether there is bias in one direction or the other.
Jag har alltså ingen uppfattning om huruvida det är slagsida åt det ena eller andra hållet.
EnglishEvents have taken a dramatic turn, and there have been accusations of blatant bias.
Utvecklingen har tagit en dramatisk vändning och anklagelserna har varit grovt vinklade.
EnglishOrganisations receiving EU aid must nonetheless be selected objectively and without bias.
Urvalet av organisationer som erhåller EU-stöd måste dock ske objektivt och opartiskt.
EnglishI would not like anyone to go away with this impression of bias.
Jag vill inte att någon ska gå härifrån med intrycket att förhandlingarna var partiska.
EnglishAlthough the report by Mr Karas corrects this bias in places, it also makes it worse in others.
I Karas-betänkandet korrigeras ibland denna snedvridning, men den förvärras också ibland.
EnglishThis simple proposal will also solve most problems that bias lobbyism.
Det här enkla förslaget kommer att lösa de flesta av de problem som snedvrider lobbyverksamheten.
EnglishWe do not, however, feel that this recruitment bias will be remedied by doubling the budget allocation.
Vi menar dock att denna snedrekrytering inte löses med en fördubbling av budgetanslagen.
EnglishPublication helps to reduce ideological bias, arbitrariness, cronyism and dirty tricks.
Offentliggörande bidrar till att minska ideologisk ensidighet, godtycklighet, vänskapstjänster och fula trick.
EnglishThere is a hint of bias in a number of the amendments to the resolution tabled by the UEN Group.
I en del ändringsförslag som lagts till resolutionen av UEN-gruppen finns det en fördomsfull underton.
EnglishI was criticised for that view and accused of bias.
Det var en ståndpunkt som jag kritiserades för, och jag anklagades för att vara fördomsfull.
EnglishThis agreement has a much greater environmental and social bias than its 1994 predecessor.
Det nya avtalet prioriterar miljön och sociala frågor i mycket större utsträckning än sin föregångare från 1994.
English. ~~~ (Applause) You have to separate fact from bias, right.
(Applåder) Ni måste skilja på fakta från förutfattningar, eller hur.
English(Laughter) No, it -- well, it has kind of a right-leaning bias.
(Skratt) Nej, den -- nåja, den är lite högervriden.
EnglishIt is important, but it cannot be taken as a basic starting point, or we would be showing bias.
Detta är viktigt, men det får inte betraktas som en absolut avgörande punkt, annars kommer vi att bli partiska.
EnglishMr Silva Peneda is absolutely right; this draft report is permeated by an ideological bias.
José Albino Silva Peneda har fullständigt rätt; detta förslag till betänkande genomsyras av en ideologisk inställning.
EnglishIn my opinion, this package also reveals an ideological bias towards opening up markets and liberalisation.
Enligt min åsikt framgår också i paketet en ideologisk preferens för att öppna marknader och avreglera.
EnglishMoreover, space research has taken on a military bias.
Dessutom har rymdforskningen fått en militär slagsida.

Other dictionary words