EN

bill {noun}

volume_up
1. general
They are used for paying bills, for surfing the net and playing computer games, and soon you will be watching TV programmes on them.
Via mobiltelefonen betalar man räkningar, surfar på nätet och spelar dataspel, snart även tittar på TV-program.
bill (also: card, chart, list, register)
volume_up
lista {comm. gen.}
We are concerned here with a list, which ought to accompany any bill, of who has been consulted, and all the answers given in consultations should be available on the Internet.
Det handlar om en lista över med vilka samråd skett som bör ledsaga varje lagförslag, och alla svar bör vara tillgängliga på Internet.
bill (also: placard, poster)
bill (also: account, check, count, numeration)
Some of my constituents have been left with a bill, even after using the E111 form.
Några av mina väljare har fått en räkning, också efter det att de använt sig av formulär E111.
This report is about more than rubberstamping the bill pertaining to the 2004 financial year.
. – Detta betänkande handlar om mer än att godkänna räkningen för budgetåret 2004.
Jag skickar dig en räkning.
Because of budgetary discipline, the Council is of the opinion that choices have to be made, just as, at national level, one cannot simply add up all priorities and expect the bill to be paid.
Med överenskommelserna om användningen av flexibilitetsinstrumentet i utgiftskategori 3 kan parlamentet återställa anslagen till byråerna.
firstly, it calls for a European initiative to create a global Internet Bill of Rights;
För det första efterlyses ett europeiskt initiativ för att skapa en global förteckning över rättigheter på Internet.
It is unthinkable to have a modern European Union constitution - which is what the Convention on the future of Europe is looking at - without a binding bill of rights.
Det är otänkbart att ha en modern konstitution för Europeiska unionen - som är vad konventet om Europas framtid arbetar med - utan en bindande förteckning över rättigheter.
bill (also: government bill)
Its recent Wildlife Bill, for example, will give greater protection to endangered species than ever before.
Till exempel kommer dess proposition nyligen om vilda djur att erbjuda ett bättre skydd för utrotningshotade arter än någonsin tidigare.
In most cases there is no explicit timetable and it is up to the Attorney-General now to introduce the bills so that they can be turned into practice.
I de flesta fall finns det inte någon uttrycklig tidtabell och det är nu justitieministerns sak att lägga fram propositioner så att de kan omsättas i praktiken.
A constitutional amendment bill which aims to limit the immunity of judges is being put before Parliament without inviting prior comments and without having a specialist debate.
En proposition om ändring av författningen i syfte att begränsa domarnas immunitet har lagts fram för det slovakiska parlamentet utan föregående samråd eller diskussion med sakkunniga.
bill
They enter addresses into this directory and then receive a bill for a thousand euro.
De lägger in adresser i dessa kataloger och får sedan en faktura på tusen euro.
The citizens only discover the disadvantages later, and among them, the bill.
Medborgarna upptäcker nackdelarna för sent, och bland dem finns fakturan.
When the people realize the size of the total bill, their disillusionment will be enormous.
När folken inser omfattningen av den totala fakturan kommer besvikelsen att bli häftig.
bill (also: exercise, motion)
bill (also: tab)
volume_up
nota {comm. gen.}
I have the bill from the restaurant which I will give to administration.
Jag har notan från restaurangen och kommer att lämna den till administrationen.
Equally, the bill for enlargement must not fall to the richest.
På samma sätt måste notan för utvidgningen falla på de starkaste.
In my view, rail transport would be left with an enormous bill.
Jag anser att notan, åtminstone för järnvägstransporterna, riskerar att bli mycket dyr.
A purely national bill can always be altered, whereas an EU bill can never be altered.
Ett renodlat nationellt lagförslag kan alltid ändras, medan ett EU-förslag aldrig kan ändras.
However, the British Government has recently published a draft inquiries bill.
Den brittiska regeringen har dock nyligen offentliggjort ett lagförslag om utredningar.
- (CS) The bill under discussion deals with the problem of revenue-generating projects.
- (CS) Det lagförslag som diskuteras behandlar problemen med inkomstgenererande projekt.
bill (also: placard, plate, poster, card)
bill (also: beak)
volume_up
näbb {comm. gen.} (mun på en fågel)
2. business
bill (also: invoice)
Some of my constituents have been left with a bill, even after using the E111 form.
Några av mina väljare har fått en räkning, också efter det att de använt sig av formulär E111.
This report is about more than rubberstamping the bill pertaining to the 2004 financial year.
. – Detta betänkande handlar om mer än att godkänna räkningen för budgetåret 2004.
Jag skickar dig en räkning.
3. American English
volume_up
sedel {comm. gen.}
Inte en enda sedel försvann.
But I myself have been unable to use this bill for weeks, even here in Strasbourg or in Brussels, to pay for anything.
Själv har jag inte sett denna sedel på flera veckor, inte ens här i Strasbourg eller Bryssel, som betalning för någonting.
bill (also: bank draft)

Context sentences for "bill" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English., I paid my storage bill.
12 september hade jag -- mellan 10 och halv 11 betalat räkningen för mitt lager.
EnglishDuring this time of economic crisis, it is not demagogy that will pay the bill.
Under denna tid av ekonomisk kris är det inte genom demagogi vi betalar räkningen.
EnglishIn future the mix of energy sources will have to appear on the bill every year.
De olika energikällorna måste i framtiden specificeras på räkningen varje år.
EnglishThe House of Commons introduced a Fur Farming Prohibition Bill on 25 February 1999.
Underhuset lade fram ett förslag om förbud mot pälsdjursavel den 25 februari 1999.
EnglishOr should we always continue to leave our security in the hands of Mr Bill Clinton?
Eller skall vi fortfarande och alltid överlämna vår säkerhet till William Clinton?
EnglishIndustry does not want it, and the taxpayers are supposed to foot the bill.
Industrin vill inte ha programmet och skattebetalarna förväntas betala räkningen.
EnglishWe cannot and must not present the bill for this to the poorest countries.
Vi kan och får inte ta ut kostnaderna för detta av de allra fattigaste länderna.
EnglishWe need to recognize that the social security bill for the taxpayer is increasing.
Vi måste inse att kostnaderna för skattebetalarna för den sociala tryggheten stiger.
EnglishThe cost of the average food shopping bill increased by 1 293% last week.
Kostnaden för en genomsnittlig inköpslista ökade med 1 293 procent förra veckan.
EnglishOf course they will, and once again, it is the least well-off who will foot the bill.
Förvisso, och även där är det de fattigaste som kommer att betala räkningen!
English(Laughter) And Bill, if you're here, nobody thinks you're megalomaniacal.
(Skratt) Och Bill, om du är här, ingen tycker att du har storhetsvansinnighet.
EnglishI have the bill from the restaurant which I will give to administration.
Jag har notan från restaurangen och kommer att lämna den till administrationen.
EnglishUnless we are able to do that, we are going to have to pick up a huge bill.
Om vi inte lyckas med det kommer vi att tvingas betala ett mycket högt pris.
EnglishPeople want a European Bill of Rights just like in the federal United States.
Människor vill ha en grundlag precis som i det federala Förenta staterna.
EnglishI want to focus on one particular thing KIPP is doing that Bill didn't mention.
Jag vill fokusera på en speciell sak som KIPP gör som Bill inte nämnde.
English Could the Commission indicate who ultimately foots the bill if the takeover fails?
 Kan kommissionen redogöra för vem som i slutändan betalar, om övertagandet misslyckas?
EnglishThe citizens only discover the disadvantages later, and among them, the bill.
Medborgarna upptäcker nackdelarna för sent, och bland dem finns fakturan.
EnglishUnfortunately, we still only have a communication and a White Paper, not a bill.
Ett mycket större bidrag skulle vara en gemenskapslag för miljöansvaret för farliga laster.
EnglishIn the end it is not The Hague but the Dutch countryside that pays the European bill.
I sista hand är det inte Haag, utan den nederländska landsbygden som betalar EU-notan.
EnglishI hope the European Union will help Bill Clinton to understand that fact.
Jag hoppas att Europeiska unionen tänker hjälpa Bill Clinton att förstå det.