"bill of health" translation into Swedish

EN

"bill of health" in Swedish

See the example sentences for the use of "bill of health" in context.

Context sentences for "bill of health" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo do so would actually be to give the Commission a clean bill of health, a confirmation that everything was in order in 1996.
Ett sådant beslut vore i själva verket ett intyg till kommissionen att allt var i sin ordning 1996.
EnglishThe boat was fully searched on its arrival, given a clean bill of health and the four men went home.
En fullständig genomsökning av båten gjordes vid ankomsten, allt konstaterades vara i sin ordning och de fyra männen reste hem.
EnglishOnly one country, which was put back on course for a sound economy several years ago, is showing a clean bill of health all round.
Ett enda land, som för flera år sedan slog in på en sund ekonomisk väg, visar sig vara friskt på alla områden.
EnglishWales has not had to return any funds for mis-spending, despite the UK as a whole not receiving a clean bill of health.
Wales har inte behövt återlämna några medel på grund av felanvändning, trots att Storbritannien som helhet inte har klarat sig undan med friskintyg.
EnglishIt is regrettable that it is not possible for the Court of Auditors to give a clean bill of health to the Commission with a positive Statement of Assurance.
Det är beklagligt att revisionsrätten inte kan ge ett rent hälsointyg till kommissionen med en positiv revisionsförklaring.
EnglishThe fact is that it is the authorities that are currently picking up the bill for health care, as the cost of this is not yet integrated into our budgets.
Faktum är att myndigheterna nu får betala för hälsovården, eftersom kostnaderna för detta ännu inte är integrerad i vår budget.
EnglishI want to concentrate in particular on agriculture which, because it has been given a relatively clean bill of health, has virtually been dismissed in this debate.
Jag vill framför allt koncentrera mig på jordbruket som praktiskt taget har lämnats utanför denna debatt, eftersom det har fått ett relativt positivt utlåtande.
EnglishThere is one piece of really good news in the report: the Court has given the accounts a completely clean bill of health, what the auditors call an 'unqualified opinion'.
Rapporten innehåller en verkligt god nyhet: revisionsrätten har godkänt räkenskaperna genom vad revisorerna brukar benämna ett ”uttalande utan reservation”.
EnglishIn the areas of agriculture, the Structural Funds, internal and external policies, only the receipts have been certified, and you give a clean bill of health only to the administrative expenditure.
Det har fördelats så lite medel på föranslutningsstöd till kandidatländerna att en positiv revisionsförklaring inte säger särskilt mycket.
EnglishIn the areas of agriculture, the Structural Funds, internal and external policies, only the receipts have been certified, and you give a clean bill of health only to the administrative expenditure.
På områdena jordbruk, strukturfonder, interna och externa politikområden har enbart intäkterna attesterats och ni förklarar endast de administrativa utgifterna för oförvitliga.
EnglishBut we have to recognise that for the most part the Commission was given a clean bill of health for 1998 which is the most recent report we have and it is to be congratulated on that.
Men vi måste erkänna att kommissionen till största delen klarade sig utan minsta anmärkning i rapporten för 1998, som är den senaste rapport som vi har tillgång till, och det skall den ha beröm för.

Other dictionary words

English
  • bill of health

Search for more words in the English-Hindi dictionary.