"bill of rights" translation into Swedish

EN

"bill of rights" in Swedish

EN

bill of rights {noun}

volume_up
1. politics
bill of rights

Context sentences for "bill of rights" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPeople want a European Bill of Rights just like in the federal United States.
Människor vill ha en grundlag precis som i det federala Förenta staterna.
EnglishThese new rules amount to a bill of rights for gas and electricity users.
Dessa nya bestämmelser utgör tillsammans ett slags grundlag för gas- och elkonsumenterna.
EnglishWe can insist on a bill of rights, or we can see our rights eroded.
Vi kan kräva grundlagsstadgade rättigheter eller se på när våra rättigheter urholkas.
EnglishWe can insist on a bill of rights, or we can see our rights eroded.
Vi står samlade i vår strävan att slå vakt om en bräcklig värld och att leda dess invånare.
Englishfirstly, it calls for a European initiative to create a global Internet Bill of Rights;
För det första efterlyses ett europeiskt initiativ för att skapa en global förteckning över rättigheter på Internet.
EnglishI believe we should draw attention to the fact that a European bill of rights for ethnic groups and minorities is absolutely imperative.
Jag anser att vi åter borde hänvisa till att det absolut krävs en europeisk rätt för folkgrupper och minoriteter.
EnglishLet me remind them that, as long ago as 1688, a bill of rights lay at the heart of the Glorious Revolution in the United Kingdom.
Låt mig påminna dem om att en rättighetsförklaring redan 1688 utgjorde kärnan i den ärorika revolutionen i Storbritannien.
EnglishYou are a man of principles: you have approved a Bill of Rights in Great Britain and you have lifted the veto on the Social Charter.
Ni är en principfast man. Ni har godkänt ett lagförslag om rättigheter i Förenade kungariket och upphävt vetot mot den sociala stadgan.
EnglishTung allow any erosion of Hong Kong's Bill of Rights or Societies' and Public Order Ordinances.
Inte heller bör styresmannen Tung tillåta någon urholkning av Hongkongs förordningar om mänskliga rättigheter eller föreningsfrihet och offentlig ordning.
EnglishTung allow any erosion of Hong Kong's Bill of Rights or Societies ' and Public Order Ordinances.
Inte heller bör styresmannen Tung tillåta någon urholkning av Hongkongs förordningar om mänskliga rättigheter eller föreningsfrihet och offentlig ordning.
EnglishNo thanks - we have got our rights already, embodied in the great and wonderful Magna Carta of 1215, supplemented by the Bill of Rights of 1689.
Nej tack! Vi har redan våra rättigheter, de står i den stora och underbara Magna Carta från 1215, som kompletterades genom Bill of Rights från 1689.
EnglishThis directive is in the spirit of Magna Carta, habeas corpus and the Bill of Rights, whereas UKIP would let bank robbers and terrorists escape justice.
Direktivet följer andan i Magna Carta, habeas corpus och Bill of Rights, medan UKIP skulle låta bankrånare och terrorister slippa undan rättvisan.
EnglishOn 16 March, the White House took a decisive step in announcing that it intends to work with Congress to produce a privacy bill of rights.
Den 16 mars tog Vita huset att avgörande steg när det meddelade att det tänkte samarbeta med kongressen för att ta fram en rättighetsförklaring om integritetsskydd.
EnglishMr President, the United States, we recall, is the country of the world which has had, for the longest time, an entrenched and justiciable bill of rights.
Herr talman! Förenta staterna är det land i världen som under längst tid haft en befäst grundlag som samtidigt kan bli föremål för en domstols handläggning.
EnglishThese measures overturn the most basic freedoms enjoyed by the English for centuries, as enshrined in Magna Carta and the 1689 Bill of Rights.
De åtgärderna slår omkull de mest grundläggande friheter som engelsmännen har åtnjutit i århundraden, såsom föreskrivs i Magna Charta och i grundlagen Bill of Rights från 1689.
EnglishChina has announced its intentions to repeal parts of the Bill of Rights Ordinance and 25 other ordinances and to abolish the directly elected legislative Council.
Kina har tillkännagivit sina avsikter att upphäva delar av grundlagsförordningen och 25 andra förordningar, och att avskaffa den direktvalda lagstiftande församlingen.
EnglishIt is unthinkable to have a modern European Union constitution - which is what the Convention on the future of Europe is looking at - without a binding bill of rights.
Det är otänkbart att ha en modern konstitution för Europeiska unionen - som är vad konventet om Europas framtid arbetar med - utan en bindande förteckning över rättigheter.
EnglishIt is not just the Bill of Rights of 1689 or the 10 amendments of 1787 to Jefferson's Constitution, but no less so the 1989 Declaration that has given them a universal dimension.
Det är inte bara Bill of Rights från 1689 eller de 10 tilläggen till Jeffersons konstitution 1787 utan också deklarationen från 1989 som givit dem en universell omfattning.