EN billed
volume_up
{adjective}

billed (also: invoiced)
If you no longer plan to use an old Account, call your old ISP to cancel your ISP service, otherwise you will continue to be billed for it.
Säg upp ditt Internetabonnemang om du inte längre vill använda det så du slipper bli fakturerad för det.
If you have an Account that you no longer plan to use, call your old ISP to cancel that service, otherwise you will continue to be billed for it.
Säg upp ditt Internetabonnemang om du inte längre vill använda det så du slipper bli fakturerad för det.

Context sentences for "billed" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYour Amount due is the sum of all the costs you've been billed for, minus your applied payments.
Ditt Belopp som ska betalas är summan av alla kostnader som du har debiterats för, minus utförda betalningar.
EnglishIf you are changing your connection settings because you have changed ISPs, call your old ISP to cancel your ISP service, otherwise you will continue to be billed for it.
Tänk på att säga upp ditt gamla Internetabonnemang om du ändrar inställningarna pga.
EnglishSo this was a problem, and Peter Dodson pointed this out using some duck-billed dinosaurs then called Hypacrosaurus.
Så detta var ett problem, och Peter Dodson påpekade detta genom att använda några dinosaurier med anknäbbar som då kallades hypacrosaurus.
EnglishIt is unfair that Parliament should continually have to remain vigilant to ensure that it is not being billed for costs that are unjustified.
Det är orimligt att parlamentet ständigt måste vara på sin vakt för att det inte skall krävas på ogrundade kostnader.
EnglishWhat was billed as support for SMEs therefore became, in reality, support for the Central European branches of foreign banks.
Det som anslogs som stöd till små och medelstora företag blev därför i själva verket stöd till centraleuropeiska filialer till utländska banker.
EnglishIn my view, it is essential for the mobile operators to offer consumers roaming calls billed on a per second basis just as they do at national level.
Enligt min mening är det grundläggande att mobiloperatörerna erbjuder konsumenterna roamingsamtal som betalas per sekund, precis som de gör på nationell nivå.
EnglishThe summit was billed as a relaunch of the ten-year Lisbon Agenda, yet it left Liberals and Democrats with the impression of Europe’ s leaders sleepwalking their way forward.
Trots att toppmötet hade annonserats som en nylansering av den tio år gamla Lissabonagendan fick Alliansen liberaler och demokrater intrycket att EU: s ledare går i sömnen.
EnglishIt was also found that when it comes to roaming calls, overcharging by EU mobile networks can be as much as 20% due to call tariffs: roaming calls are billed on a per minute basis.
När det gäller roamingsamtal konstaterades också att EU:s mobila nätverk kan överdebitera med så mycket som 20 procent på grund av samtalstaxorna: roamingsamtalen betalas per minut.
EnglishAnd you'll be billed in one of two instances: either 30 days after your last payment, or whenever your costs reach your billing threshold (the set amount that triggers a bill).
Du faktureras på ett av två sätt: antingen 30 dagar efter din senaste inbetalning eller när kostnaderna på ditt konto når faktureringsgränsen (den fasta summan som leder till en fakturering).
EnglishThe report was billed as proposals and an action programme for transport until 2010, but I believe strongly that it contains little more than ill-researched, half-baked ideas.
Betänkandet har lagts fram som ett förslag och ett handlingsprogram för transport fram till 2010, men jag är övertygad om att det inte innehåller mer än dåligt underbyggda och halvfärdiga idéer.